Starostwo Powiatowe w Mońkach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Adres: Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

tel/faks: 85 716 27 38

                    85 716 27 05

strona internetowa: www.zsmonki.pl

Dyrektor ZSOiZ w Mońkach: mgr Krzysztof Falkowski

Wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego: mgr Dariusz Hryń

Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego: mgr Elżbieta Marta Debmbowska 

ORGAN PROWADZĄCY – POWIAT MONIECKI

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY – PODLASKI KURATOR OŚWIATY

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

 

TYPY SZKÓŁ :

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 • ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 • TECHNIKUM
 • SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 • SZKOŁA POLICEALNA
INTERNAT

Adres: 19–100 Mońki, ul. Tysiąclecia 15,

tel. 85 716 25 24

strona internetowa: www.internat.zsmonki.pl

e-mail: intermon@interia.pl

Kierownik: mgr Dorota Filewicz

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZSOiZ
 1. Językowy Projekt Comeniusa, rok realizacji 2009/2010, Tytuł projektu: „SZKOLNE IMPREZY JEZYKOWE I ZAJĘCIA POZALEKCYJNE JAKO PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI- MIEDZYNORODOWA WYMIANA TRÓJSTRONNA (Z RUMUNIĄ, TURCJA I WŁOCHAMI)
 2. „Szkoła Kluczowych Kompetencji” – modernizacja treści i metod kształcenia, rozwijanie umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej, projekt dla Technikum
 3. „ARCHIMEDES” – poprawa jakości kształcenia, praca z uczniem zdolnym - LO
 4. „ŚWIADOMY WYBÓR PEWNY SUKCES – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, przygotowanie do wyboru kierunku studiów i wejścia na rynek pracy.
 5. „Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL” edycja I i edycja II– uzyskanie przez uczniów europejskiego certyfikatu ECDL.
 6. „Szkoła bez przemocy” – kampania na rzecz bezpieczeństwa ucznia w szkole.
 7. „AKADEMIA MATURALNA” – projekt skierowany do uczniów klas maturalnych mający na celu przygotowanie naszych uczniów do matury.
 8. Projekt „ ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DOBIE KRYZYSU” –przygotowanie uczniów technikum i szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy, poprzez udział w kursach doskonalących, doradztwo zawodowe i zajęcia wyrównawcze.
 9. „AIESEC – Enter Your Future” – wdrożenie innowacyjnych form nauczania oraz aktywizacja młodzieży do przedsiębiorczego działania.
 10. Projekt MAPKA”- Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery - polega na zorganizowaniu w szkołach zajęć praktycznych, merytorycznych, wyjazdowych i stacjonarnych, przygotowujących młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia zawodu, na który jest faktyczne zapotrzebowanie na rynku oraz przygotowujących do własnej działalności gospodarczej

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem nadrzędnym szkoły jest przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy. Każdego roku nasza szkoła uczestniczy w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku oraz w Mitingu Integracyjnym ,,Sprawni Inaczej” .Jeden z uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 osiągnął wysokie wyniki w ogólnopolskich zawodach sportowych (piłka nożna i biegi narciarskie). Jest członkiem sekcji sportowej „Maratończyk” Podlaskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych-Polska. W naszej szkole znajduje się także Sala Poznawania Świata.

Szkolne Koło Wolontariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach swoimi akcjami wspiera, promuje i ukazuje potrzebę pomagania innym . Kształtuje pozytywne postawy wśród uczniów naszej szkoły poprzez akcje :„ Podziel się posiłkiem”-zbieranie żywności w sklepach w Mońkach , „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” Caritas w Białymstoku ,współpraca z BPN w Osowcu, Happening „ Wiosna nad Biebrzą, ,,Szlachetna Paczka”. Wolontariat w szkole organizuje również akcje okolicznościowe mające za zadanie zbiórkę funduszy na cele charytatywne : Mikołajki, kiermasze słodkości, przedstawienia wigilijne i Walentynki. Prowadzimy zbiórkę nakrętek, które przekazywane są na zakup wózków dla osób niepełnosprawnych i na akcję „Odpady na wartościowe wypady”.

W wojewódzkim współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2010/2011 ZSOiZ zajęło 5 miejsce na 94 sklasyfikowane szkoły. Na osiągnięcie takiego rezultatu złożyło się m.in. V miejsce tenis stołowy dz., II miejsce chł. tenis stołowy , III miejsce chł. w zawodach „Sprawni jak żołnierze” ,aerobik, LA i siatkówka (III miejsce dz., II miejsce chł.)

 • II m w Licealiadzie szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej chłopców,
 • I m w Turnieju Finałowym Licealiady im Mikołaja Wróblewskiego
 • III m w Licealiadzie szkół ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej dziewcząt,
 • rozgrywki w licealiadzie województwa podlaskiego w futsalu – I Liga szkolna
 • II m w Klubowych Mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce chłopców w kategorii Junior ,
 • I m Klubowych Mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce dziewcząt w kategorii Kadetka,
 • III m Klubowych Mistrzostwach województwa podlaskiego w siatkówce dziewcząt w kategorii Juniorka,

W roku szkolnym 2011/2012 nasze siatkarki wywalczyły srebrne medale Mistrzostw Województwa podlaskiego. Nasza szkoła osiągnęła wysokie miejsca także w latach wcześniejszych np. 2008/2009 –VIII m /92 szkoły, 2009/2010 – VIII m / 94 szkoły

ATUTY SZKOŁY:
 • wysoki poziom nauczania,
 • zdawalność matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na bardzo dobrym poziomie
 • absolwenci dostają się na wybrane kierunki studiów wyższych ,
 • możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, wolontariat, projekty edukacyjne),
 • sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
 • osiągnięcia w zawodach sportowych,
 • realizacja różnorodnych form zajęć kulturalnych oraz turystyczno- rekreacyjnych zapewniających naukę oraz aktywny wypoczynek: wyjazdy do kina, teatru, muzeów, pikniki, ogniska klasowe, biwaki, wyjazdy integracyjne, wycieczki, wyjazd maturzystów do Częstochowy oraz wyjazdy uczniów na Dni Młodzieży do Lednicy.
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 • szkoła jest bezpieczna (posiada monitoring , uczestniczy w kampaniach „Szkoła bez przemocy”),
 • tradycyjne imprezy i uroczystości szkolne (Norwidalia, Cyprianki, Dzień Języków Obcych, Szkolny Model ONZ, wieczór kolęd w języku angielskim, Festiwal Narodów, Dni Otwarte Szkoły, Studniówka, Walentynki, Połowinki, Sprzątanie Świata, „Góra Grosza”, Światowy Dzień Zdrowia),
 • możliwość zrobienia prawa jazdy na samochód i ciągnik, kursów i szkoleń zawodowych
 • możliwość zakwaterowania w Internacie ZSOiZ w Mońkach dla uczniów zamiejscowych
SZKOŁA POSIADA:
 • dobrze wyposażone pracownie, w tym cztery komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • dwie biblioteki z Internetowymi Centrami Informacji Multimedialnej
 • warsztaty szkolne
 • wśród pomocy dydaktycznych – pakiety edukacyjne do realizacji projektu Archimedes, projektory, rzutniki multimedialne, tablice interaktywne
 • salę gimnastyczną wyremontowaną, małą salkę gimnastyczną
 • możliwość korzystania z zaplecza sportowo-rekreacyjnego (pływalni i kompleksu „Mój Orlik”),
 • radiowęzeł
 • samochody do nauki jazdy Lanos i Grande Punto
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze (Zetor, Ursus, Farmtrack)