Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

Adres: Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki

Godziny pracy jednostki: od poniedziałku do piątku w godz. 7³º - 15³º

tel./faks 85 716 61 00

strona internetowa: www.pcpr.monki.pl

e-mail: pcpr_monki@wp.pl

Kierownik PCPR: Emilia Niedziołko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

 

Terenem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest obszar Powiatu Monieckiego, w skład którego wchodzą gminy: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Krypno, Jasionówka, Jaświły i Trzcianne.

Siedziba Centrum mieści się w Mońkach, przy Alei Niepodległości 3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest podstawową instytucją w powiecie mającą właściwości do wykonywania w sposób bezpośredni lub pośredni, to znaczy z uczestnictwem innych podmiotów, zadań z zakresu pomocy społecznej, zarówno własnych, jak również administracji rządowej. Centrum jest również głównym realizatorem zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zarządzeniem Nr 48/2011 Starosty Monieckiego z dnia 25 listopada 2011 roku wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jako organizatora pieczy zastępczej w powiecie monieckim. System pieczy zastępczej jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

PCPR w Mońkach powołane zostało do życia w dniu 1 lutego 1999 roku Uchwałą Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998r. Centrum stanowi samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Mońkach. Kierownik Centrum nadzoruje całość prowadzonych przez jednostkę zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą jednostki sprawuje Starosta Moniecki.

PCPR powierzone zostało niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest niesienie wieloaspektowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, poczynając od nadzoru opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, po zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz schronienia i odpowiedniej opieki osobom w podeszłym wieku.

Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy:
 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 14. sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 15. utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy:
 1. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie monieckim należy w szczególności:
 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analiz dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
Do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach należy:
 1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;
 3. udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
 4. podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
 5. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
 7. dofinansowanie:
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • rehabilitacji dzieci i młodzieży,
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
 8. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 9. zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach rokrocznie przystępuje do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do:
 • likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • tworzenia spółdzielni socjalnych;
 • likwidacji barier transportowych;
 • tworzenia warsztatów terapii zajęciowej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, działając w imieniu Powiatu Monieckiego, realizuje program „Aktywny Samorząd”. W ramach programu niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z dofinansowania ze środków PFRON do zakupu:
 • i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
 • specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
 • urządzeń brajlowskich;
 • urządzeń lektorskich;
 • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu;
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym;
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach prowadzi również Ośrodek Interwencji Kryzysowe w Mońkach. OIK mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ulicy Tysiąclecia 15. Ośrodek może zapewnić schronienie 8 osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. Zadaniem OIK jest zapewnienie krótkotrwałego całodobowego schronienia dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej zagrażającej ich zdrowiu i życiu w wyniku klęski żywiołowej, wypadku czy przemocy w rodzinie. Z usług Ośrodka mogą korzystać wszystkie osoby i rodziny potrzebujące pomocy i wsparcia bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy sytuację materialną.

Dodatkowo PCPR w Mońkach prowadzi nadzór nad Domami Pomocy Społecznej w Mońkach i Mocieszach oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Mońkach. Prowadzi także okresowe kontrole w/w jednostek.

Kolejnymi działaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach są zadania w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych oraz analiza ich sytuacji życiowej i podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

Mieszkańcy powiatu monieckiego w ramach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach prowadzi szereg innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych oraz wszystkich innych mieszkańców powiatu potrzebujących pomocy i oparcia. Sprawy osób dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami, kryzysami i problemami są bardzo bliskie pracownikom Centrum, którzy zawsze starają się w miarę możliwości służyć pomocą i wsparciem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach jest instytucją otwartą na wszelkie zgłaszane problemy, żywo interesuje się i włącza się w każdą akcję mającą na celu niesienie pomocy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób szczególnie na to narażonych, tj. osób niepełnosprawnych, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz osób starszych.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.