Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Adres: Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .

 1. Kierownik Wydziału: Bożena Sokołowska    tel. 85 727 88 23
 2. stanowiska pracy ds.:
  • zamówień publicznych, przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych     tel. 85 727 88 25
  • budownictwa, inwestycji     tel. 85 727 88 24
  • ochrony środowiska     tel. 85 727 88 26

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Do zadań Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji należy:
W zakresie budownictwa:
 1. zatwierdzanie projektów budowy;
 2. wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych;
 3. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
 4. prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki w zabudowie obszarów zurbanizowanych oraz ochronę krajobrazu poprzez:
  • egzekwowanie zgodności rozwiązań zawartych w projektach budowlanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami technicznymi,
  • ocenę wartości przedstawianych dzieł architektoniczno – urbanistycznych w zakresie zharmonizowania projektowanych form przestrzennych z otoczeniem – krajobrazem. W przypadkach szczególnych po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP,
  • kontrolę sprawowania – wykonywania przez projektantów samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie działań dla zapewnienia ochrony środowiska naturalnego (wody, powietrza, gleby, przyrody i krajobrazu) i kulturowego (obiekty objęte ochroną konserwatorską) – w procesie projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych;
 6. prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 7. prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń;
 8. współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych ustalonych w ustawie Prawo budowlane;
 9. partnerska współpraca z organami gminnymi w dziedzinie urbanistyki i architektury;
 10. opiniowanie na potrzeby Zarządu Powiatu i przechowywanie zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich wykorzystania przy zatwierdzaniu projektów budowlanych i wydawaniu pozwoleń na budowę;
 11. wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych (na podstawie odrębnych przepisów), między innymi:
  • potwierdzających, iż wyodrębniony lokal stanowi odrębną całość,
  • o wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego;
 12. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 13. prowadzenie dokumentacji inwestycji realizowanych przez Starostwo;
 14. prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem budynków użytkowanych przez Starostwo.
W zakresie rybactwa śródlądowego i ochrony przyrody:
 1. współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin;
 2. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 3. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
 4. przygotowanie dokumentacji związanej z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej (fakultatywnie);
 5. uzgadnianie przez właściwe miejscowo ograny uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego utworzenia parku narodowego, zmianę jego granic lub likwidację;
 6. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych;
 7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
W zakresie postępowania z odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i przed hałasem:
 1. wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów;
 2. zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 3. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach;
 4. określenie dodatkowych obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami podyktowane koniecznością ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochroną środowiska;
 5. wydawanie i cofanie zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów;
 6. ustalanie i uchylanie obowiązku zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej pozwoleniami, zezwoleniami lub zaniechania warunków określonych w pozwoleniach, zezwoleniach itp.;
 7. wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne;
 8. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 9. przeprowadzanie kontroli gospodarki odpadami i realizacji wydanych pozwoleń, zezwoleń itp.;
 10. ustalanie w drodze decyzji zakresu i sposobu wykonywania działań celem usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko;
 11. prowadzenie postępowania wobec zarządzających składowiskami odpadów w celu dostosowania funkcjonowania składowisk do wymogów ustawy o odpadach bądź ich likwidacji;
 12. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska z wyłączeniem należących do kompetencji Wojewody;
 13. wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
 14. uzgadnianie warunków rekultywacji;
 15. opiniowanie gminnych planów gospodarki odpadami;
 16. opracowywanie planu gospodarki odpadami;
 17. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 18. opracowanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami przedkładanie co 2 lata Radzie Powiatu;
 19. współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi lub związanymi z gospodarką odpadami;
 20. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 21. prowadzenie postępowania kompensacyjnego;
 22. opiniowanie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych sporządzonych przez Wojewodę;
 23. wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska;
 24. wzywanie w drodze postanowienia prowadzącego instalację do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska;
 25. sporządzanie co 5 lat map akustycznych;
 26. tworzenia programów mających na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego;
 27. wydawanie pozwoleń na emitowanie pół elektromagnetycznych;
 28. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 29. ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 30. wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzącego instalacje w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 1. realizowanie zadań organu koncesyjnego dotyczących kopalin pospolitych, jeśli obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 tys. m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych, w tym wydawanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin pospolitych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu działania administracji geologicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości ministra właściwego do spraw środowiska i wojewody, a w szczególności:
  • podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
  • sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
  • bilansowanie zasobów kopalin,
  • prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów złóż kopalin, bilansowania i ochrony zasobów wód podziemnych, a także ochrony środowiska;
 3. prowadzenie archiwum geologicznego (gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych), w tym udostępnianie zasobów;
 4. kartowanie geologiczne.
W zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska:
 1. ustalanie linii brzegowej dla wód nie będących wodami morskimi i żeglownymi;
 2. wprowadzanie powszechnego korzystania z wód nie będących własnością Skarbu Państwa oraz przyznawanie odszkodowań osobie poszkodowanej z tego tytułu;
 3. nakładanie obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania koryta wody i jej brzegów w związku z korzystaniem z wody za pomocą urządzeń do jej piętrzenia;
 4. wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu z wód;
 5. wydawanie decyzji dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem pozwoleń wodnoprawnych;
 7. wydawanie decyzji dotyczących przywrócenia do stanu poprzedniego na wałach przeciwpowodziowych, terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią;
 8. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji gospodarowania wodą;
 9. ustanawianie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody, w przypadku uzasadnionym lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewni ona ochronę ujmowanej wody;
 10. wydawanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz upraw gruntowych;
 11. ustalanie w drodze decyzji stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 12. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
  • szczególne korzystanie z wód, z wyjątkiem gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz eksploatację instalacji lub urządzeń wodnych na terenach zakładów w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska zaliczanych do tych przedsięwzięć,
  • na wykonywanie urządzeń wodnych, z wyjątkiem urządzeń zabezpieczających przed powodzią i wykonywanych na terenach zamkniętych,
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenie wody podziemnej,
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  • wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, bez zgody na substancje chemiczne (wojewoda),
  • wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1;
 13. stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody;
 14. zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych, wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, bądź odmowa zatwierdzenia statutu w drodze decyzji;
 15. włączanie zakładu na jej wniosek do spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona;
 16. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń dla osób nie będących członkami spółki, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;
 17. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 18. rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej, jeżeli:<
  • działalność spółki narusza prawo lub statut,
  • upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu;
 19. współpraca z gminami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej;
 20. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału;
 21. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu oddziaływania na środowisko;
 22. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia do pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu i na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części – w stosunku do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjny;
 23. zobowiązanie jednostki organizacyjnej szkodliwie oddziaływującej na środowisko w drodze decyzji do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 24. współdziałanie z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska;
 25. wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 26. przedkładanie kopii wniosku i pozwolenia zintegrowanego Ministerstwu Środowiska lub podmiotowi przez nie wskazanemu;
 27. dokonywanie co 5 lat analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;
 28. ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku i wydawanie decyzji o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności.;
 29. wydawanie decyzji o przeniesieniu, odmowie przeniesienia, wygaśnięciu, cofnięciu i ograniczeniu pozwolenia;
 30. ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w okolicznościach określonych w ustawie;
 31. wzywanie prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń, określanie zakresu i terminu wykonania tego obowiązku;
 32. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska;
 33. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 34. opiniowanie programów ochrony środowiska;
 35. wydawanie decyzji w sprawie ograniczania oddziaływania produktu na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 36. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
 37. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację: obowiązku prowadzenia pomiarów, obowiązku przedkładania wyników pomiarów oraz dodatkowych wymagań w zakresie pomiarów wielkości emisji;
 38. przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji wydanych decyzji przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
 39. sporządzanie przez Zarząd Powiatu oraz uchwalanie przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska;
 40. sporządzanie co 2 lata przez Zarząd Powiatu raportów z wykonania programów ochrony środowiska;
 41. prowadzenie dostępnych baz danych w zakresie informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz gdy dotyczy to terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 w ustawie Prawo ochrony środowiska;
 42. przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
 43. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
 44. prowadzenie i aktualizowanie corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi;
 45. ograniczanie przez Radę Powiatu lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.