Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 

tel./faks 85 727 88 00 / 85 727 88 30

 1. Kierownik Wydziału - Barbara Jolanta Maciorowska      tel. 85 727 88 05
 2. Stanowiska pracy ds.:
  • kadr, obsługi rady i zarządu powiatu, administracyjno-gospodarczych      tel. 85 727 88 05
  • oświaty      tel. 85 727-88-06
  • kultury fizycznej, ochrony zdrowia, nadzór nad stowarzyszeniami      tel. 85 727 88 19
  • wojskowych i obrony cywilnej      tel. 85 727 88 20

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do zadań Wydziału:
W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa należą w szczególności sprawy:
 1. zapewnienia właściwej organizacji oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa;
 2. opracowywania statutu Powiatu i jego nowelizacji;
 3. opracowywania projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
 4. inicjowania działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 5. prowadzenia kancelarii i obsługa Sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 6. wdrażania i nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 7. prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 8. prowadzenia zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;
 9. opracowywania i uzgadniania projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
 10. przekazywania materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
 11. zapewnienia obsługi Rady i Zarządu Powiatu;
 12. przynależności do Związku Powiatów Polskich;
 13. prowadzenia rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz dotyczących działalności Starostwa;
 14. prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
 15. prowadzenia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa Powiatowego oraz osób wykonujących pracę w Starostwie w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło;
 16. prowadzenia spraw socjalnych pracowników;
 17. koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 18. zabezpieczenia przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 19. zabezpieczenia mienia Starostwa;
 20. prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 21. załatwiania całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
 22. prowadzenia archiwum zakładowego;
W zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru prawnego nad działalnością stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych mających siedzibę na terenie powiatu;
 2. wydawanie opinii na temat wniosków o rejestrację stowarzyszeń i klubów sportowych, zmian statutowych i podejmowanych uchwał przez władze stowarzyszeń na wniosek Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru;
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych na terenie powiatu;
 4. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji stowarzyszeń kultury fizycznej, nie prowadzących działalności gospodarczej;
 5. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz stowarzyszeń zwykłych na potrzeby zarządów oraz innych instytucji;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie przekazania zwłok lub urny z prochami z obcego państwa;
 7. organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium bądź zakładu medycyny sądowej;
 8. poświadczanie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem ostatniej woli spadkodawcy /testament/;
 10. kierowanie inwalidy wojennego do pracy, na jego wniosek;
 11. wydawanie pisemnej zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku pracy przez pracodawcę;
 12. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
 13. świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
 14. przygotowywanie wniosków do Wojewody o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1-3 ustawy o repatriacji;
 15. opracowywanie decyzji dotyczącej pomocy finansowej dla repatriantów, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o repatriacji;
 16. prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
 17. prowadzenie i obsługa Kancelarii Dokumentów Niejawnych;
W zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym w szczególności:
  • współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
  • przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
  • prowadzenie reklamacji żołnierzy rezerwy,
  • zorganizowanie systemu doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • występowanie z wnioskiem do Burmistrza o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony Państwa;
 2. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego powiatu w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 3. opracowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego;
 4. opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru na okres zagrożenia bezpieczeństwa Państwa;
 5. wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej (z wyłączeniem zarządzania kryzysowego) z zakresu działania szefa obrony cywilnej powiatu, w tym opracowywanie i uaktualnianie Planu Obrony Cywilnej oraz planów: akcji kurierskiej, stałego dyżuru, regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas zewnętrznego zagrożenia oraz planu dotychczasowego miejsca pracy (DMP);
 6. wykonywanie zadań należących do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 7. udział w organizowanych ćwiczeniach, szkoleniach i treningach w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej;
W zakresie oświaty należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:
 1. zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego;
 2. zakładania i prowadzenia placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej, oraz placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego;
 3. zakładania i prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych;
 4. zakładania i prowadzenia ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych;
 5. zakładania i prowadzenia placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 6. fakultatywnego zakładania i prowadzenia szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych, a także ich przekazywania, w drodze porozumienia, innym jednostkom samorządu terytorialnego;
 7. fakultatywnego zakładania i prowadzenia publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli, zakładania bibliotek pedagogicznych;
 8. zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w prowadzonych szkołachi placówkach;
 9. zwiększania wynagrodzenia nauczycieli w prowadzonych szkołach i placówkach ponad poziom określony w odrębnych przepisach;
 10. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
 11. określania regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu, w wyniku którego zostaje wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
 12. udziału w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkoły lub placówki;
 13. określania, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanej szkoły lub placówki;
 14. powołania rady oświatowej (fakultatywnie);
 15. ustalenia składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej;
 16. nadawania statutów nowo zakładanym szkołom i placówkom;
 17. likwidowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, prowadzonych szkół i placówek oraz wyrażania zgody na likwidację szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
 18. przejmowania dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej;
 19. wskazania innej szkoły w przypadku likwidacji szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;
 20. przekształcania, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, prowadzonych szkół i placówek oraz wyrażania zgody na przekształcanie szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
 21. łączenia, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne, szkół różnych typów lub placówek w zespół;
 22. rozwiązywania zespołu szkół lub placówek oraz nadawania szkołom lub placówkom wchodzącym dotychczas w skład zespołu odrębnych statutów;
 23. tworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki prowadzone przez różne organy, po zawarciu porozumienia z tymi organami:
 24. dotowania niepublicznych szkół i placówek oraz ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym;
 25. tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;
 26. sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych;
 27. powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
 28. powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w przypadku nie zgłoszenia się do konkursu żadnego kandydata albo nie wyłonienia kandydata w wyniku konkursu;
 29. przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;
 30. wyrażania opinii odnośnie powierzania stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce i odwołania z nich;
 31. odwołania dyrektora szkoły lub placówki;
 32. wyrażania zgody na wprowadzenie nowych albo zmianę przez dyrektora szkoły profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych oraz zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;
 33. prowadzenia spraw z zakresu ewidencji szkół i placówek niepublicznych odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, do których prowadzenia obowiązany jest powiat;
 34. nadawania na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty;
 35. cofania w określonych ustawą przypadkach, uprawnień szkoły publicznej;
 36. określania tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania;
 37. wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 38. dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 39. wnioskowania o dokonanie oceny nauczyciela;
 40. wydawania opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły;
 41. przenoszenia nauczyciela do innej szkoły, bez jego zgody, w razie konieczności zapewniania szkole obsady na stanowisku z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły;
 42. nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w tej samej miejscowości i na tym samym lub – za jego zgodą na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;
 43. stwierdzania wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły lub placówki;
 44. zapewniania szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 45. określania:
  • zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w różnych okresach roku szkolnego,
  • zasad udzielania i rozmiar zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze oraz przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, w tym również dla nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli o różnym wymiarze godzin, pedagogów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość;
 1. udzielania zgody, w przypadkach określonych ustawą, na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin;
 2. realizacji uprawnień dyrektora szkoły zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców prawa do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła;
 3. podwyższenia dodatku ponad 10 % nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr;
 4. przydzielania w miarę możliwości nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi działki gruntu szkolnego do osobistego użytkowania przez nauczyciela;
 5. zawieszania w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 6. zwalniania w szczególnie uzasadnionych przypadkach w całości lub w części z obowiązku zwrotu przez nauczyciela kontraktowego zasiłku na zagospodarowanie;
 7. nadawania, w drodze decyzji administracyjnej, nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego;
 8. udzielania odmowy, w przypadku niespełnienia warunków, w drodze decyzji administracyjnej, nadawania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego;
 9. powoływania i przewodniczenia komisjom egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
 10. przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
 11. określania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminów:
 12. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
 13. szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
 14. kryteriów i tryby przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń socjalnych i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
 15. ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
 16. zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego;
 17. powoływania przewodniczącego komisji do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego;
 18. ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
 19. dotowania i ustalania szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego;
 20. zapewniania, na wniosek rodziców, odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 21. kierowania, za zgodą rodziców, dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły lub placówki odpowiedniej dla realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu;
 22. kierowania nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego;
 23. powierzania zadań doradcy metodycznego;
 24. określania szczegółowego zakresu obszaru działania oraz warunki wykonywania zadań doradcy metodycznego;
W zakresie promocji i ochrony zdrowia należą w szczególności sprawy związane z:
 1. opracowywaniem, aktualizowaniem i kontrolą realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu;
 2. analizą aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia oraz współpracą ze środowiskami i ekspertami opiniotwórczymi;
 3. analizą stanu zdrowia ludności i informowanie opinii publicznej;
 4. prowadzeniem polityki prozdrowotnej;
 5. tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją powiatowych jednostek ZOZ;
 6. przygotowywaniem materiałów związanych z określaniem standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie opinii w sprawie dokonania zakupu sprzętu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej;
 7. organizacją konkursów na stanowiska kierowników ZOZ, oraz ich zastępców;
 8. tworzeniem rady społecznej przy ZOZ;
 9. decydowaniem o pozbawieniu składników przydzielonych lub nabytego mienia w przypadku podziału lub przekształcenia SP ZOZ oraz przeznaczenia mienia w przypadku likwidacji zakładu;
 10. przygotowaniem projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej SP Zakładu lub likwidacji wraz z przejmowaniem jego zobowiązań i należności;
 11. zawieraniem umów z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;
 12. nakładaniem na ZOZ obowiązku wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzebę opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;
 13. umieszczaniem chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium przeciw-gruźliczym lub innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia;
 14. umieszczaniem dzieci, młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą;
 15. nakładaniem obowiązków przymusowego leczenia dzieci i młodzieży chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach;
 16. pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji przy zwalczaniu chorób zakaźnych;
 17. przygotowaniem projektów decyzji Starosty o powołaniu osoby wykonującej zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 18. współdziałanie z Miejską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.