Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Wydziały

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Adres: Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .

 1. Kierownik Wydziału: Bożena Sokołowska    tel. 85 727 88 23
 2. stanowiska pracy ds.:
  • zamówień publicznych, przygotowania wniosków do funduszy strukturalnych     tel. 85 727 88 25
  • budownictwa, inwestycji     tel. 85 727 88 24
  • ochrony środowiska     tel. 85 727 88 26

Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Do zadań Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji należy:
W zakresie budownictwa:
 1. zatwierdzanie projektów budowy;
 2. wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych;
 3. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części;
 4. prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia ładu przestrzennego i estetyki w zabudowie obszarów zurbanizowanych oraz ochronę krajobrazu poprzez:
  • egzekwowanie zgodności rozwiązań zawartych w projektach budowlanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przepisami technicznymi,
  • ocenę wartości przedstawianych dzieł architektoniczno – urbanistycznych w zakresie zharmonizowania projektowanych form przestrzennych z otoczeniem – krajobrazem. W przypadkach szczególnych po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP,
  • kontrolę sprawowania – wykonywania przez projektantów samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 5. sprawowanie nadzoru oraz prowadzenie działań dla zapewnienia ochrony środowiska naturalnego (wody, powietrza, gleby, przyrody i krajobrazu) i kulturowego (obiekty objęte ochroną konserwatorską) – w procesie projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych;
 6. prowadzenie rejestru zgłoszeń;
 7. prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń;
 8. współdziałanie i współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie działań kontrolnych ustalonych w ustawie Prawo budowlane;
 9. partnerska współpraca z organami gminnymi w dziedzinie urbanistyki i architektury;
 10. opiniowanie na potrzeby Zarządu Powiatu i przechowywanie zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym kopii uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich wykorzystania przy zatwierdzaniu projektów budowlanych i wydawaniu pozwoleń na budowę;
 11. wydawanie zaświadczeń z zakresu zagadnień związanych z projektowaniem, realizacją i utrzymaniem obiektów budowlanych (na podstawie odrębnych przepisów), między innymi:
  • potwierdzających, iż wyodrębniony lokal stanowi odrębną całość,
  • o wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego;
 12. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
 13. prowadzenie dokumentacji inwestycji realizowanych przez Starostwo;
 14. prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem budynków użytkowanych przez Starostwo.
W zakresie rybactwa śródlądowego i ochrony przyrody:
 1. współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin;
 2. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 3. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
 4. przygotowanie dokumentacji związanej z powołaniem Społecznej Straży Rybackiej (fakultatywnie);
 5. uzgadnianie przez właściwe miejscowo ograny uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego utworzenia parku narodowego, zmianę jego granic lub likwidację;
 6. prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, a także ich rozpoznawalnych części i produktów pochodnych;
 7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
W zakresie postępowania z odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza i przed hałasem:
 1. wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów;
 2. zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 3. przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach;
 4. określenie dodatkowych obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami podyktowane koniecznością ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochroną środowiska;
 5. wydawanie i cofanie zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów;
 6. ustalanie i uchylanie obowiązku zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej pozwoleniami, zezwoleniami lub zaniechania warunków określonych w pozwoleniach, zezwoleniach itp.;
 7. wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne;
 8. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 9. przeprowadzanie kontroli gospodarki odpadami i realizacji wydanych pozwoleń, zezwoleń itp.;
 10. ustalanie w drodze decyzji zakresu i sposobu wykonywania działań celem usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko;
 11. prowadzenie postępowania wobec zarządzających składowiskami odpadów w celu dostosowania funkcjonowania składowisk do wymogów ustawy o odpadach bądź ich likwidacji;
 12. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska z wyłączeniem należących do kompetencji Wojewody;
 13. wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
 14. uzgadnianie warunków rekultywacji;
 15. opiniowanie gminnych planów gospodarki odpadami;
 16. opracowywanie planu gospodarki odpadami;
 17. prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
 18. opracowanie sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami przedkładanie co 2 lata Radzie Powiatu;
 19. współpraca z organami administracji publicznej oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi lub związanymi z gospodarką odpadami;
 20. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 21. prowadzenie postępowania kompensacyjnego;
 22. opiniowanie programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych sporządzonych przez Wojewodę;
 23. wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska;
 24. wzywanie w drodze postanowienia prowadzącego instalację do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska;
 25. sporządzanie co 5 lat map akustycznych;
 26. tworzenia programów mających na celu dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego;
 27. wydawanie pozwoleń na emitowanie pół elektromagnetycznych;
 28. przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 29. ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
 30. wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzącego instalacje w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 1. realizowanie zadań organu koncesyjnego dotyczących kopalin pospolitych, jeśli obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 tys. m3, a działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych, w tym wydawanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin pospolitych;
 2. prowadzenie spraw z zakresu działania administracji geologicznej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości ministra właściwego do spraw środowiska i wojewody, a w szczególności:
  • podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
  • sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
  • bilansowanie zasobów kopalin,
  • prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów złóż kopalin, bilansowania i ochrony zasobów wód podziemnych, a także ochrony środowiska;
 3. prowadzenie archiwum geologicznego (gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych), w tym udostępnianie zasobów;
 4. kartowanie geologiczne.
W zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska:
 1. ustalanie linii brzegowej dla wód nie będących wodami morskimi i żeglownymi;
 2. wprowadzanie powszechnego korzystania z wód nie będących własnością Skarbu Państwa oraz przyznawanie odszkodowań osobie poszkodowanej z tego tytułu;
 3. nakładanie obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania koryta wody i jej brzegów w związku z korzystaniem z wody za pomocą urządzeń do jej piętrzenia;
 4. wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu z wód;
 5. wydawanie decyzji dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 6. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem pozwoleń wodnoprawnych;
 7. wydawanie decyzji dotyczących przywrócenia do stanu poprzedniego na wałach przeciwpowodziowych, terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią;
 8. wydawanie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji gospodarowania wodą;
 9. ustanawianie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody, w przypadku uzasadnionym lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewni ona ochronę ujmowanej wody;
 10. wydawanie decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz upraw gruntowych;
 11. ustalanie w drodze decyzji stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych;
 12. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na:
  • szczególne korzystanie z wód, z wyjątkiem gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz eksploatację instalacji lub urządzeń wodnych na terenach zakładów w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska zaliczanych do tych przedsięwzięć,
  • na wykonywanie urządzeń wodnych, z wyjątkiem urządzeń zabezpieczających przed powodzią i wykonywanych na terenach zamkniętych,
  • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenie wody podziemnej,
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
  • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
  • wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, bez zgody na substancje chemiczne (wojewoda),
  • wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1;
 13. stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody;
 14. zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych, wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, bądź odmowa zatwierdzenia statutu w drodze decyzji;
 15. włączanie zakładu na jej wniosek do spółki, jeżeli jest to uzasadnione celami, dla których spółka została utworzona;
 16. ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń dla osób nie będących członkami spółki, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody;
 17. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
 18. rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej, jeżeli:<
  • działalność spółki narusza prawo lub statut,
  • upłynął termin, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu;
 19. współpraca z gminami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej;
 20. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Wydziału;
 21. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu oddziaływania na środowisko;
 22. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzgodnienia do pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu i na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części – w stosunku do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjny;
 23. zobowiązanie jednostki organizacyjnej szkodliwie oddziaływującej na środowisko w drodze decyzji do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
 24. współdziałanie z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska;
 25. wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 26. przedkładanie kopii wniosku i pozwolenia zintegrowanego Ministerstwu Środowiska lub podmiotowi przez nie wskazanemu;
 27. dokonywanie co 5 lat analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych;
 28. ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku i wydawanie decyzji o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności.;
 29. wydawanie decyzji o przeniesieniu, odmowie przeniesienia, wygaśnięciu, cofnięciu i ograniczeniu pozwolenia;
 30. ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia w okolicznościach określonych w ustawie;
 31. wzywanie prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń, określanie zakresu i terminu wykonania tego obowiązku;
 32. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska;
 33. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 34. opiniowanie programów ochrony środowiska;
 35. wydawanie decyzji w sprawie ograniczania oddziaływania produktu na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
 36. ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska;
 37. nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację: obowiązku prowadzenia pomiarów, obowiązku przedkładania wyników pomiarów oraz dodatkowych wymagań w zakresie pomiarów wielkości emisji;
 38. przeprowadzanie kontroli w zakresie realizacji wydanych decyzji przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego;
 39. sporządzanie przez Zarząd Powiatu oraz uchwalanie przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska;
 40. sporządzanie co 2 lata przez Zarząd Powiatu raportów z wykonania programów ochrony środowiska;
 41. prowadzenie dostępnych baz danych w zakresie informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz gdy dotyczy to terenów, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 w ustawie Prawo ochrony środowiska;
 42. przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
 43. prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi;
 44. prowadzenie i aktualizowanie corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi;
 45. ograniczanie przez Radę Powiatu lub zakazywanie używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących.