Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

Adres: ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki

Godziny pracy: poniedziałek – czwartek 7.30 – 18.00
                                  piątek 7.30 – 16.00.

tel./faks 85 716 25 44 

strona internetowa: www.pzppp.monki.pl

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mońkach: Ewa Bartnik

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mońkach, tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Rada Powiatu Monieckiego. Teren działania poradni obejmuje 7 gmin powiatu monieckiego: Mońki, Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Trzcianne.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

W poradni zatrudnionych jest 4 psychologów, 3 pedagogów, 2 logopedów i lekarz konsultant.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 18:00 oraz w piątek w godzinach 7:30 – 16:00, z wyjątkiem przerwy urlopowej w okresie letnim.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mońkach funkcjonuje od 01.01.2016 r. utworzona na mocy Uchwały X/70/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2015 r. . Siedzibą poradni jest miasto Mońki, ul. Tysiąclecia 15.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach działa w oparciu o następujące akty prawne:
 • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 ze zm.)
 • Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. poz. 1492 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228, Poz. 1492),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. (DZ U Nr 173 poz. 1072 z dn. 30 września 2008 r.) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.
 • Konwencję Praw Dziecka.

Podstawowym celem działalności poradni jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Cel ten realizowany jest poprzez działalność diagnostyczno – terapeutyczno – profilaktyczną.

Do zadań poradni należy w szczególności:
 1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się;
 2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
  • szczególnie uzdolnionych,
  • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • z zaburzeniami komunikacji językowej,
  • z chorobami przewlekłymi;
 3. prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
 4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
 8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 12. wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych,
 13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Organami poradni są:
 • Dyrektor poradni,
 • Rada Pedagogiczna.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w poradni pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi. Kieruje działalnością poradni i reprezentuje na zewnątrz.

Pracownicy pedagogiczni poradni tworzą Radę Pedagogiczną. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor poradni.

Rada Pedagogiczna ma możliwość swobodnego podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji oraz współdziałania mającego na celu właściwą realizację zadań poradni.

Wszelkie formy pomocy specjalistycznej udzielane są na wniosek rodziców. Są one dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia może zasięgać opinii innych specjalistów (lekarzy, nauczycieli, wychowawców). Podstawowe dokumenty wychodzące z poradni to orzeczenia i opinie.

Dokumentacja wpływająca do poradni jest chronologicznie rejestrowana w sekretariacie według kolejności zgłoszeń. Dyrektor poradni kieruje daną sprawę do właściwego specjalisty z powiadomieniem rodzica (opiekuna prawnego) o terminie diagnozy.

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający. Odwołanie od decyzji Zespołu Orzekającego przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) w terminie 14 dni do Podlaskiego Kuratora Oświaty (za pośrednictwem Zespołu Orzekającego).

Poradnia prowadzi ewidencję dzieci badanych w postaci:
 • wykazów alfabetycznych,
 • rejestrów bieżących,
 • rejestrów wydanych opinii
 • rejestrów wydanych orzeczeń.

Archiwum stanowią karty indywidualne dzieci diagnozowanych w poradni, które zawierają pełną dokumentację oraz wyniki przeprowadzonych badań. Wyniki badań udostępniane są jedynie rodzicom diagnozowanego dziecka na ich pisemny wniosek.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.