Starostwo Powiatowe w Mońkach

Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46).


Wymagane dokumenty:

  • Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek.
  • Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.


Opłaty:
Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.

Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

Termin załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Miejsce złożenia wniosku:
Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki ul.Słowackiego 5a, Biuro Obsługi klienta (parter)

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Monkach, 19-100 Mońki ul.Słowackiego 5a, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, pokój Nr 105 (I piętro)

Tryb odwoławczy/skargowy:
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku niewskazana w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Uwagi:
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokółu.