Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego

logotyp-asystenckie 

W dniu 15.12.2022 r. została podpisana umowa nr UDA- RPPD.07.02.01-20-0082/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ,,Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego”.

Projekt ,,Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beneficjent projektu: 
Powiat Moniecki z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki 

Realizator projektu: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Mońkach, ul. Aleja Niepodległości 3,  19-100 Mońki.

Celem projektu było świadczenie usług asystenckich dla 30 osób niepełnosprawnych (19 M i 11 K) z terenu Powiatu Monieckiego w okresie realizacji projektu 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Realizację usług asystenckich,
  • Porady prawne dla opiekunów faktycznych,
  • Turnusy rehabilitacyjne,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Szkolenia dla pracowników MOPS-ów i GOPS-ów.

Okres realizacji projektu od 01.08.2022 r. do 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 666 585,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 604 725,00 zł

Wkład własny PCPR: 61 860,00 zł

Plakat


W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2023 r. realizacji projektu „Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i koniecznością wywiązania się ze wskaźnika rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu tj. „liczba wspartych w programie miejsc  świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu w liczbie 30 miejsc informujemy, iż  w przypadku wystąpienia popytu na usługę asystencji osobistej  jesteśmy gotowi do świadczenia ww. usługi.


 

Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do dnia 31.03.2023 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Mońkach, ul. Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki, tel. 85 716 61 00.