Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

„Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.
Kwota całkowita: 4.258.669,57 EUR
Kwota dofinansowania projektu: 3.811.229,54 EUR
Kwota wkładu własnego: 447.440,03 EUR
Partnerzy: Rejonowy Komitet Wykonawczy w Grodnie, Unitarne Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo – Remontowo - Budowlane „Grodnoobłdorstroj” w Grodnie.
Projekt realizowany w okresie od 17.09.2013 r. do 16.10.2015 r.
Celem projektu było podniesienie dostępności obszarów cennych turystycznie pogranicza polsko- białoruskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej.
W ramach projektu wykonano remont dwóch dróg o łącznej długości 44 km. Starostwo Powiatowe w Mońkach wyremontowało 33 – kilometrowy odcinek drogi powiatowej Nr. 1838 B tzw. Carskiego Traktu, a po stronie białoruskiej przebudowano odcinek drogi Racicze - Sopoćkinie o długości 11 km, w pobliżu Kanału Augustowskiego (Rejon Grodzieński). Samorządom Powiatu Monieckiego i Rejonu Grodzieńskiego chodziło także o to, aby obok planowanych remontów, zadbać również o cenne walory przyrodnicze i rozwijające się przedsiębiorstwa z branży turystycznej. Dodatkowo przewidziana była wspólna promocja obu regionów, w szczególności ich walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie materiałów promocyjnych – folderów oraz publikacji promocyjnej -film o „Carskiej Drodze” oraz atrakcjach turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu. W ramach projektu został opracowany dokument „Program rozwoju turystyki i promocji powiatu monieckiego”. Program jest dokumentem sektorowym, mającym wpływać na rozwój turystyki i jej promocji na terenie powiatu monieckiego, jako jednej z najbardziej wielofunkcyjnych dziedzin gospodarki. Ponadto po stronie polskiej został zakupiony sprzęt: równiarka, rębak (urządzenie do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi), ciągnik z przyczepą, wykaszarka (urządzenie do wykaszania przydrożnych krzewów).