Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej MCEiRS w Goniądzu

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W dniu 12 września 2017 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0138/16-00 na realizację w/w projektu.

Celem projektu była oszczędność energii cieplnej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

Zakres projektu obejmował termomodernizację budynku Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej (MCEiRS) w Goniądzu poprzez:

  •  usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, wymianę okien i drzwi),
  • modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,
  • wymianę instalacji c.o. oraz modernizację oświetlenia.

 

Okres realizacji projektu: 30.11.2016 r. – 30.09.2018 .

Całkowita wartość projektu wynosi 827 550,26 zł
Dofinansowanie ze środków UE wynosi 643 160,75 zł.
Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 184 389,51 zł.