Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 11 sierpnia 2017 r.  została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0150/16-00 na realizację w/w projektu.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu monieckiego.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie monieckim:

 • warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych położonego przy ul. Szkolnej 23 w Mońkach oraz
 • budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Mońkach, przy ul. Tysiąclecia 15a.

 Zakres projektu obejmował:

 a) termomodernizację budynku warsztatów szkolnych ZSOiZ w Mońkach poprzez:

 • usprawnienia dotyczące bryły budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę drzwi);
 • usprawnienia dotyczące systemu grzewczego budynku (modernizację instalacji c.w.u., wymianę instalacji c.o.),
 • modernizację oświetlenia,

 b) termomodernizację budynku Internatu ZSOiZ w Mońkach poprzez:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wentylowanego,
 •  wymianę okien,
 • wymianę drzwi,
 • modernizację systemu podgrzewu c.w.u. z zastosowaniem kolektorów słonecznych,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • modernizację oświetlenia.

 

Okres realizacji projektu: 18.08.2016 r. – 30.01.2018 r.

 Całkowita wartość projektu wyniosła  1 706 454,44 zł

 Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1 373 445,78 zł.

 Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wyniósł 333 008,66 zł.