Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Szkoły Zawodowe gwarancją sukcesu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Kwota dofinansowania projektu 532 083,60 zł.
Projektodawca: Powiat Moniecki.
Projekt realizowany w okresie od 01.12.2012 r. do 31.12.2013 r.
Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 120 uczniów i uczennic ZSZ i Technikum poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym uczestników projektu z terenów wiejskich, podniesienie jakości kształcenia oraz zawiązanie współpracy dotyczącej staży z lokalnymi pracodawcami.
Zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - język obcy branżowy;
  2. Doradztwo edukacyjno – zawodowe;
  3. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy jako uzupełnienie działań z zakresu poradnictwa;
  4. Staże - 2 m-czne staże dla uczniów u lokalnych przedsiębiorców;
  5. Zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych - praktyczna nauka zawodu.