Starostwo Powiatowe w Mońkach

Projekty zrealizowane

Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Zadania własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami
Spartakiada Powiatowa
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
„Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
Projekt pod nazwą: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19
Projekt pod nazwą ,,Szkoła online w Powiecie Monieckim”
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej MCEiRS w Goniądzu
,,Eko – Powiat Moniecki –edycja III”
„Eko – Powiat Moniecki –edycja II”
„Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Starostwie Powiatowym w Mońkach”
„Eko-Powiat Moniecki”
Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja V
„Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo – poprawa jakości dróg pogranicza polsko – białoruskiego”
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa”
„Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”
Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jest
Budowa hali sportowej z zapleczem
Szkoły Zawodowe gwarancją sukcesu
Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja IV
Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja III
Inwestuj w Siebie!
Ambitna Kobieta to TY! – edycja II
Własna firma – droga do osiągnięcia sukcesu
Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja II
Ambitna Kobieta to TY!
Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL- 2 edycja
Termomodernizacja budynku ZSOiZ w Mońkach
Podniesienie jakości i poprawa dostępu do specjalistycznych usług medycznych w SP ZOZ Mońki poprzez zakup sprzętu medycznego
Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja
Prawo jazdy kategorii B – lepszy start w przyszłość