Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Projekt pod nazwą: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Logotyp projektu

W dniu 24 lipca 2020 r. Powiat Moniecki podpisał umowę nr 1/15/2020 na realizację projektu p.n.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Liderem projektu był Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partnerem projektu w realizacji zadań na terenie województwa podlaskiego był Wojewoda Podlaski.

Środki finansowe w łącznej kwocie 112.617,00 zł zostały przeznaczone na wsparcie wychowanków umieszczonych w rodzinnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:

  • zakup 38 laptopów z oprogramowaniem, odpowiadających swoimi parametrami technicznymi standardom pracy w warunkach zdalnego nauczania,
  • zakup 6 zestawów oprogramowania dla osoby z niepełnosprawnościami, aktywizujące i edukacyjne wspomagające rozwój osoby z niepełnosprawnością zaburzeń mowy, niepełnosprawnością intelektualną, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, wspierające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, rozwijające zdolności poznawcze i szkolne, kształtujące umiejętności językowe,
  • zakup środków ochrony osobistej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci: maseczek, rękawiczek oraz płynu do dezynfekcji rąk,
  • zakup 10 sztuk sprzętu audiowizualnego.

Wsparciem objęło łącznie 29 rodzin zastępczych i rodzinny dom dziecka, tj. 68 osób.

Informacje o projekcie w formie plakatu