Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.
Całkowita wartość projektu 4.362.166,16 zł
Kwota dofinasowania projektu 3.707.841,24 zł
Projektodawca: Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku;
Partnerzy projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Projekt realizowany w okresie od 01.10.2012 r. do 30.06.2015 r.
Obszar realizacji projektu to Subregion Łomżyński obejmujący teren: m. Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu monieckiego, powiatu wysokomazowieckiego i powiatu zambrowskiego.
Starostwo Powiatowe w Mońkach koordynowało działania na terenie Powiatu Monieckiego.
Celem projektu było kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w Subregionie Łomżyńskim. Projekt skierowany był do osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, CIS-ów, KIS-ów, ZAZ-ów, spółdzielni socjalnych, WTZ-ów).
Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Usługi marketingowe – wykonanie wizytówek, ulotek, plakatów, identyfikacji wizualnej organizacji pozarządowej, opłacenie domeny i hostingu strony, itp.
 2. Usługi księgowe - prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie polityki rachunkowości i regulaminów związanych z kadrami.
 3. Usługi prawne - przygotowanie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem stowarzyszenia, fundacji, zatrudnieniem pracownika.
 4. Usługi szkoleniowe – dostosowane do potrzeb oraz bezpłatne doradztwo z zakresu:
 • rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej,
 • zakładania przedsiębiorstwa społecznego,
 • prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej,
 • zarządzania organizacją,
 • współpracy z otoczeniem,
 • pozyskiwania źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego), z wyłączeniem pozyskiwania źródeł finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • prowadzenia księgowości,
 • zarządzania personelem,
 • innowacji i nowych technologii (m.in. wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenia przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie).
 1. Klaster i Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej – nawiązanie sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynku.
 2. Dotacje dla spółdzielni socjalnych - wsparcie szkoleniowe, doradcze, finansowe na założenie spółdzielni socjalnych – do wysokości 20 tys. zł na osobę, nie więcej niż 200 tys. zł na spółdzielnię, wsparcie pomostowe oraz wsparcie facylitatora (menedżera spółdzielni socjalnej).