Starostwo Powiatowe w Mońkach

e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego

logotyp projektu

 

W dniu 12 listopada 2021 r. r. została podpisana umowa nr nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0051/20-00 o dofinasowanie projektu pt. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie poziomu korzystania przez obywateli, biznes i administrację z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, poprzez wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych w Powiecie Monieckim w:

  • Wydziale Dróg
  • Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji.
  • Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Główny cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  • cyfryzację baz danych, niezbędną w celu osiągnięcia elektronicznej realizacji e-usług, w tym przez urządzenia mobilne, skierowanych do obywateli i przedsiębiorców oraz stworzenia warunków dla ich niezakłóconego, zharmonizowanego działania,
  • stworzenie zaplecza informatycznego oraz infrastruktury twardej zapewniających niezakłócone funkcjonowanie e-usług.
  • zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych do obsługi rejestrów publicznych, warunkujące uruchomienie e-usług, poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji.

 

 Okres realizacji projektu: 29.10.2021 do 31.03.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu wynosi  3 620 776,70 zł

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 077 660,19 zł

Wkład własny z budżetu Powiatu Monieckiego wynosi 543 116,51 zł