Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 347.494,55 zł. Wkład własny: 59.664,00 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2010 r. do 31.12.2010 r.

Celem projektu systemowego było wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu form aktywnej integracji, zwiększenie potencjału społeczno - zawodowego osób bezrobotnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Konsultacje indywidualne z psychologiem;
  2. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym;
  3. Konsultacje indywidualne z prawnikiem;
  4. Warsztaty umiejętności psychospołecznych, powodujące wzrost wiary we własne siły, uczące zasad komunikacji międzyosobowej oraz relacji pracowni – pracodawca;
  5. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników;
  6. Dofinansowane turnusów rehabilitacyjnych i/lub zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjnym przedmiotu ortopedyczne i środki pomocnicze;
  7. Działania o charakterze środowiskowym – dwie imprezy integracyjne.

W projekcie uczestniczyło 85 osób.