Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja – edycja III

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Kwota dofinansowania projektu 350.807,78 zł. Wkład własny: 41.156,22 zł.

Projektodawca: Powiat Moniecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
Projekt realizowany w okresie od 02.04.2012 r. do 31.12.2012 r.
Celem projektu systemowego było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz umożliwienie dostępu do nich os. zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. Konsultacje indywidualne z psychologiem;
 2. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym - określenie indywidualnych możliwości do zatrudnienia;
 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz autoprezentacji wobec pracodawcy;
 4. Szkolenia z równości szans i tolerancji;
 5. Kursy i/lub szkolenia zawodowe uwzględniające potrzeby uczestników;
 6. Dofinansowane turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;
 7. Szkolenie - samoświadomość - poczucie własnej wartości;
 8. Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;
 9. Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej;
 10. Pokrycie kosztów wynajęcia pokoju, bursy, mieszkania niezbędnych ze względu na pobieraną naukę.
 11. Działania o charakterze środowiskowym – zajęcia na pływalni oraz kulig.

W projekcie uczestniczyło 101 osób.