Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: Projekty zrealizowane

„Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

Logotypy UE - projekt  „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”

W dniu 02 września  2020 r. Powiat Moniecki podpisał umowę nr PS.POWER.COVID.02.2020 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego” nr: POWER.02.08.0000-0096/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem ogólnym projektu było łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domach Pomocy Społecznej oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego

Liderem projektu był Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Wnioskodawcą był Powiat Moniecki.

Grant był realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta w Mocieszach” oraz  Dom Pomocy Społecznej w Mońkach.

Realizacja projektu przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach

Cel projektu:

Celem projektu była walka i przeciwdziałanie rozsprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatnata” w Mocieszach poprzez szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń w których przebywają mieszkańcy będący na kwarantannie poprzez zakup sprzętu i środków do tego przeznaczonych.

Efekty projektu:

Projekt przyczynił się do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatnta” w Mocieszach.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi personel pensjonariusze DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach.

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziane było wsparcie, poprzez:

  • Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). Przewidywane wsparcie dla 30 pracowników.
  • Koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy od lipca 2020 r. – do września 2020 r.), tj. doposażenie pomieszczeń w DPS „Dom Kombatnta” w Mocieszach dla zapewnienia miejsc na kwarantannę mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągów komunikacyjnych czy też pomieszczeń sanitarnych odseparowanych od pozostałych pomieszczeń DPS).

Wartość projektu ogółem wynosi 151 950,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 128 063,46 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 23 886,54 PLN

Realizacja projektu przez Dom Pomocy Społecznej w Mońkach

Cel projektu:

Celem projektu była walka i przeciwdziałanie rozsprzestrzenianiu się koronawirusa poprzez zapewnienie właściwej opieki osobom przebywającym w DPS oraz zapewnienie ochrony życia i zdrowia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Mońkach.

Efekty projektu:

Projekt przyczynił się do ograniczenia skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Mońkach.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi personel oraz pensjonariusze DPS w Mońkach.

Formy wsparcia:

W ramach projektu przewidziane było wsparcie, poprzez:

  • Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy: od lipca 2020 r. – do września 2020 r.). Przewidywane wsparcie dla 19 pracowników.
  • Koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS (obejmujące okres trzech miesięcy od lipca 2020 r. – do września 2020 r.), tj. doposażenie pomieszczeń w DPS Mońkach dla zapewnienia miejsc na kwarantannę mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągów komunikacyjnych czy też pomieszczeń sanitarnych odseparowanych od pozostałych pomieszczeń DPS).

Wartość projektu ogółem wynosi 117 150,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 98 734,02 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 18 415,98 PLN