Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: strona główna

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zadania Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.):

 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.
 2. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

 • opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 • realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
 • wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 • zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu;
e) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
f) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
g) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 2, starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej i jednostek organizacyjnych powiatu.
 2. Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwanego dalej "zespołem powiatowym".
 3. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu wojewódzkiego.
 4. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

a) osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych;
b) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

 1. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.

 

Zadania PZZK
Skład PZZK
Zadania PCZK
Dane teleadresowe PCZK
Poradniki