Starostwo Powiatowe w Mońkach
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Mońkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.monki.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-01-19

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Szeszko, starostwo@monki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 727 88 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Słowackiego 5a, 19-100 w Mońkach, gówna siedziba Starostwa Powiatowego w Mońkach

Przed wejściem głównym, znajduje się jedno oznaczone na niebiesko miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (w bliskiej odległości do 50 m od wejścia do budynku – poprzez windę) oraz dwa miejsca parkingowe po przeciwległej stronie ulicy, tuż przy przejściu dla pieszych.

Do budynku prowadzi 6 stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Główne drzwi budynku mają w świetle ościeżnicy co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m.

Z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach, spełniająca wszystkie wymogi dla osób niepełnosprawnych. Winda prowadzi na wszystkie poziomy budynku, na których są obsługiwani klienci. Korytarze i drzwi wejściowe do pokojów w których obsługiwani są klienci dostosowane dla osób na wózkach.

Na parterze, tuż przy wejściu głównym, znajduje się punkt informacyjny – Biuro Obsługi Klienta z ladą obniżoną na odcinku co najmniej 0,90 m do wysokości maksymalnej 0,80 m. Osoba w punkcie informacyjnym jest widoczna zarówno dla osoby stojącej i siedzącej. Tu odsługiwany jest też klient indywidualny w sprawach geodezyjnych. W tym miejscu może przyjść, w razie potrzeby, do osoby niepełnosprawnej i ją obsłużyć każdy z urzędników pracujących w Starostwie Powiatowym w Mońkach (ze wszystkich trzech budynków Starostwa).

Tuż przy windzie na II piętrze z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń z opisem w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego.

 

Budynek : Al. Niepodległości 3, 19-100 w Mońkach

Z lewej strony budynku przy ul. Wyzwolenia od strony dojścia (szerokim ciągiem pieszym powyżej 1,50 m), do wejścia głównego znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 9 stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze oraz bezpośrednio od strony miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ścianie budynku pochylnia z obustronnymi poręczami dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy.

Pochylnią można dostać się jedynie na parter budynku, jednakże tuż za wiatrołapem zorganizowana jest obecnie recepcja/punkt informacyjny, celem ograniczenia kontaktu bezpośredniego z klientami obsługiwanymi przez jednostkę. Tu obsługiwani wszyscy klienci w zakresie spraw załatwianych w przedmiotowym budynku.

W budynku brak jest łazienki i ubikacji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego.

 

Budynek : ul. Mickiewicza 52, 19-100 w Mońkach

Jest to siedziba Wydziału Dróg. W budynku nie ma wind, ani pochylni.

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, również to budynek nie jest przyjazny dla osób poruszających się na wózkach, osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest też przyjazny dla innych osób niepełnosprawnych.

W budynku brak jest łazienki i ubikacji z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Do budynku  nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W chwili obecnej brak jest w budynku pętli indukcyjnej oraz na stałe zatrudnionego tłumacza języka migowego. Brak jest też oznaczeń z opisem w języku Braille’a.

Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych, wszelkie formalności urzędowe dla tych klientów są przeprowadzane w Biurze Obsługi Klienta w budynku przy ul.Słowackiego 5a, po zgłoszeniu przez osobę niepełnosprawną potrzeby załatwienia sprawy w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Mońkach.

 

Plan działania  na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848