Starostwo Powiatowe w Mońkach

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Nieodpłatna Mediacja w powiecie monieckim

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisów:

przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl

telefonicznie – tel. (85) 727 88 00

rejestracja telefoniczna czynna w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Mońkach tj. 7.30-15.30

Osoby w ciąży obsługiwane są poza kolejnością.

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)

1) Administratorem danych jest Starosta Moniecki, adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail rodo@monki.pl
3) Dane osobowe są zbierane w celu wykazania uprawnienia do prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich sporządzenia.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.
8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie odmową udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Powiecie Monieckim funkcjonują dwa punkty pomocy prawnej, przy czym w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielane mogą być również porady obywatelskie:

  • Punkt prowadzony przez Powiat Moniecki w:

Starostwie Powiatowym w Mońkach, Al. Niepodległości 3

  • - Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39 Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Caritas Archidiecezji Białostockiej w pięciu lokalizacjach.

Nieodpłatna pomoc prawna czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy):

Miejsce udzielania porad prawnych Dzień tygodnia Godziny Osoba udzielająca porad prawnych
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzony przez Powiat Moniecki:
Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki Al.Niepodległości 3Urząd Miejski  w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul. Rynek 39
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Piątek

Czwartek
9.00-13.00
11.30-15.30
11.00-15.00
9.00-13.00

8.00-12.00
Adwokat
Radca Prawny
Adwokat
Radca Prawny

Adwokat
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Białostockiej:
Urząd Gminy Jasionówka, 19-122 Jasionówka ul. Rynek 19
Urząd Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10
Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23
Urząd Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7


Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek


8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
12.00 - 16.00
8.00 – 12.00


Radca Prawny
Radca Prawny
Radca Prawny
Radca Prawny
Radca Prawny