Starostwo Powiatowe w Mońkach

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Konsultacje zostały przeprowadzone godnie z Uchwałą Nr 313/568/24 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 22 stycznia 2024 r.

Przedmiot konsultacji: projekt ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Podmiot udzielający konsultacji: Zarząd Powiatu w Mońkach.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 30.01.2024 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki od godziny 16:30 do 17:30, sala konferencyjna II piętro.

Przeprowadzona akcja informacyjna: informacja o przeprowadzaniu konsultacji w dniu 22 stycznia 2024 r. zamieszczona została na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach (https://monki.pl), BIP-ie (https://bip-stmonki.wrotapodlasia.pl/) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a.

Działania podjęte w procesie konsultacji, w tym zastosowane formy, metody i narzędzia konsultacyjne: konsultacje zostały przeprowadzone w formie wysłuchania publicznego, w którym mogli wziąć udział i wypowiedzieć się na temat projektu ,,Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zebrane opinie i uwagi mieszkańców: w konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja ani podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposób ustosunkowania się do zebranych uwag i opinii wraz z uzasadnieniem: Nie dotyczy.

Podsumowanie: Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ust. 1 ,,Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.”

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności