Starostwo Powiatowe w Mońkach

Informacja z przeprowadzonych konsultacji i przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Mońkach

Informacja z przeprowadzonych konsultacji i przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie "Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Zarząd Powiatu w Mońkach zgodnie z Uchwałą Nr 295/520/23 z dnia 3 października 2023 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Informacja o przeprowadzaniu konsultacji w dniu 6 października 2023 r. zamieszczona została na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach (www.monki.pl), BIP-ie oraz tablicy ogłoszeń. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej opinii poprzez zgłaszanie uwag i wniosków.

Konsultacje odbyły się w terminie od 23.10.2023 r. do 31.10.2023 r. zgodnie z Uchwałą NR IV/22/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych.

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja, tym samym nie zgłoszono uwag do projektu "Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ust. 1 "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.”

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności