Starostwo Powiatowe w Mońkach

Informacja Starosty Monieckiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Logotyp

Mońki, dnia 12 września 2023 roku

GG.042.1.72.2018

INFORMACJA STAROSTY MONIECKIEGO

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: 0001-Bajki Zalesie, 0002-Białobrzeskie, 0003-Dębina, 0005-Góra, 0006-Kruszyn, 0007-Krypno Kościelne, 0015-Zygmunty w gminie Krypno powiat moniecki:

Starosta Moniecki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ulicy Słowackiego 5a w pokoju nr 5 w terminie od dnia 02.10.2023 roku do dnia 20.10.2023 roku w godzinach od 800 do 1500, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (powiatowym geoportalu dostępnym pod adresem www.mapa.monki.pl) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów  i budynków obrębów ewidencyjnych 0001-Bajki Zalesie, 0002-Białobrzeskie, 0003-Dębina, 0005-Góra, 0006-Kruszyn, 0007-Krypno Kościelne, 2.0015-Zygmunty w gminie Krypno powiat moniecki:

  • Dokumentacja podlegająca wyłożeniu dotyczyć będzie:
    granic i numerów działek,
  • konturów i oznaczenia użytków gruntowych,
  • położenia i informacji o budynkach.

i opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, gdyż na tym etapie postępowania związanego z aktualizacją operatu ewidencyjnego możliwe jest rozpatrzenie ewentualnych nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności