kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #2

Scalenia Gruntów gm. Trzcianne

PROW Logo

Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Brzeziny" w gminie Trzcianne

 

Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym "Brzeziny".

 

Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

 

Przewidywane wyniki operacji:

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1336,99 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1113,30 ha
pow. gruntów leśnych: 52,44 ha

 

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowości Brzeziny

Beneficjent: Powiat Moniecki

Przyznana pomoc: 11 314 983,27 zł

Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu ,,Brzeziny" w gminie Trzcianne” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

AKTUALNOŚCI


Dnia 03.06.2019  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 16 i 17 etapu prac końcowych (sporządzenie dokumentacji techniczno-prawnej) wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 19 lutego 2018 roku, Aneksem nr4 z dnia 5 lipca 2018 roku, Aneksem nr 5 z dnia 20 lipca 2018 roku i Aneksem
nr 6 z dnia 11 grudnia 2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 16:
1) Sporządzenia wykazu ulg w podatku gruntowym,
2) Skompletowanie operatu ze scalenia gruntów celem przekazania do PZGiK,
3) Sporządzenie dokumentacji do ujawnienia nowego stanu w KW;

Zadanie nr 17:
1) Sporządzenie operatu ewidencyjnego w systemie numerycznym (mapy ewidencyjne, obliczenia, część opisowa),
2) Przygotowanie danych do zasilenia mapy zasadniczej w zakresie stanu władania i budynków,
3) Sporządzenie kartotek budynków i lokali,
4) Sporządzenie zbiorów do zasilenia baz numerycznych,
5) Skompletowanie operatu egib,
6) Aktualizacja ewidencji gruntów po zamianach w projekcie scalenia.

Tym samym zakończono etap prac geodezyjnych dla obiektu ‘Brzeizny’.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.
Protokół odbioru.


Starosta Moniecki zaprasza uczestników scalenia obiektu ‘Brzeziny’ dnia 07 maja 2019 roku na godzinę 9:00 do świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny gmina Trzcianne na zebranie, którego celem będzie wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych im w ramach scalenia gruntów.

Dodatkowo omówione też zostaną inne, ważne kwestie, jak np.aktualizacji danych w Księgach Wieczystych.

Treść obwieszczenia


Dnia 12 marca 2019 roku (wtorek), w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Monieckiego mające na celu odczytanie Decyzji Starosty Monieckiego nr GG.6622.7.35.2017 z dnia 07.03.2019 roku, która m.in. zatwierdzającej projekt scalenia gruntów. Jest to jeden z ostatnich etapów prac scaleniowych na obiekcie ‘Brzeziny’, obejmującym prawie cały obręb ewidencyjny Brzeziny w gminie Trzcianne, powiat moniecki.
Dziękujemy za tak liczne przybycie osób zainteresowanych.

Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 12 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny gmina Trzcianne odbędzie się zebranie uczestników scalenia, prowadzone na obiekcie BRZEZINY. Celem zebrania będzie odczytanie decyzji Starosty Monieckiego zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wraz z podziałem wspólnoty gruntowej wsi Brzeziny.
Ze względu na ważność tematyki zebrania prosimy o udział w zebraniu.

Dnia 17.12.2018  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 15 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 19 lutego 2018 roku, Aneksem nr4 z dnia 5 lipca 2018 roku, Aneksem nr 5 z dnia 20 lipca 2018 roku i Aneksem
nr 6 z dnia 11 grudnia 2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 15.
    1. Rozpatrzenia zastrzeżeń do projektu scalenia gruntów,
    2. Opracowania, wyznaczenia i okazania zmian zleconych przez komisję

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru.


Dnia 8.11.2018  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 13 i 14 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 19 lutego 2018 roku, Aneksem nr4 z dnia 5 lipca 2018 roku i Aneksem nr 5 z dnia 20 lipca 2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 13.
    1. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia,
    2. Przeprowadzenie oceny gospodarczej projektu scalenia.
Zadania nr 14.
    1. Okazanie projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia.

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru.


Dnia 10.10.2018  roku p.o. Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach przy udziale geodety wykonawca projektu scalenia na ogólnym zebraniu uczestników scalenia które odbyło się w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny dokonał następujących czynności:
1) zaznajomił uczestników scalenia z projektem zasad objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia,
2)zaznajomił uczestników scalenia ze szczegółami projektu scalenia opracowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.03.1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (jednolity tekst Dz.U.2018 poz.908) i wyznaczonego na gruncie,
3) poinformował zebranych, że w terminie 14 dni od dnia okazani projektu mogą zgłaszać Staroście Monieckiemu pisemne zastrzeżenia do projektu scalenia oraz zasad objęcia w posiadanie nowo wydzielanych gruntów.


Dnia 02.10.2018  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 10,11 i 12 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r., Aneksem nr 3 z dnia 19 lutego 2018 roku, Aneksem nr4 z dnia 5 lipca 2018 roku i Aneksem nr 5 z dnia 20 lipca 2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 10.
    1. Opracowanie projektu szczegółowego,
    2. Sporządzenie wykazu zaprojektowanych ekwiwalentów i szkiców wyznaczenia projektów,
Zadania nr 11.
    1. Sporządzenie rejestru po scaleniu, sporządzenie wykazu dopłat, opracowanie zasad objęcia w
    posiadanie wydzielonych gruntów
    2. Zebranie oświadczeń uczestników scalenia w sprawie projektu wstępnego.
Zadania nr 12.
    1. Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia.

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru.


Starosta Moniecki zawiadamia, że 10 października 2018 roku  o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny obędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu Brzeziny.
Związane ono będzie z przeprowadzeniem czynności okazania na gruncie projektu scalenia gruntów wsi Brzeziny. Okazanie kontynuowane będzie w dniach 10, 11 i 12 października 2018 roku.
Szczegółowy opis zagadnień poruszanych podczas spotkania oraz omówienie dalszych czynności po w/w okazaniu granic, opisano w Obwieszczeniu Starosty Monieckiego nr GG.6622.7.21.2017 z dnia 10 września 2018 roku do pobrania TUTAJ.


W dniu 20 lipca 2018 roku w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny odbyło się spotkanie w sprawie scalenia gruntów na obiekcie “Brzeziny”. Spotkanie otworzył Starosta Moniecki Andrzej Franciszek Daniszewski przekazując następnie głos przedstawicielom Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mońkach, oraz zainteresowani rolnicy i właściciele gruntów objętych scaleniem. Celem spotkania było zaprezentowanie wstępnych projektów rozmieszczenia działek objętych scaleniem, co cieszyło się sporym zainteresowaniem.


Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny gmina Trzcianne odbędzie się zebranie uczestników scalenia obiektu ‘Brzeziny’ celem zapoznania ich ze wstępnym projektem rozmieszczenia nowych działek.
W związku z powyższym proszę o wzięcie udziału w zebraniu.

GG.6622.7.20.2017-2018.06.25-zawiadomienie.pdf


Dnia 06.06.2018  roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 8 i 9 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r., Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r. i Aneksem nr 3 z dnia 19 lutego 2018 roku podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył:
Zadania nr 8.
    1. Obliczenie szacunku w działkach,
    2. Sporządzenie rejestru przed scaleniem,
    3. Indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego gruntów i drzewostanu,
   4. Zebranie życzeń co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów należnych uczestnikom scalenia.
Zadania nr 9.
    1. Sporządzenie pierworysu mapy obszaru scalenia,
    2. Obliczenie powierzchni ogólnej, powierzchni kompleksów oraz wartości kompleksów,
    3. Sporządzenie szkicu rozmieszczenia projektowanych działek w kompleksach (ustawka),
    4. Sporządzenie wykazu potrąceń

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń. Protokół odbioru.


Zgodnie z zawiadomieniem Starosty Monieckiego nr GG.6622.7.17.2017 z dnia 29 stycznia 2018 roku w dniach od 19 do 23 lutego 2018 roku uczestnicy scalenia obiektu Brzeziny mogli zapoznać się z powierzchnią i wartością ich gruntów objętych scaleniem oraz zgłosić życzenia co do przyszłej lokalizacji należnych im gruntów.
Brzeziny-protokół z zaznajomienia z wartością-2018-02-19


Starosta Moniecki zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia obiektu ‘Brzeziny’ które odbędzie się 19 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny.

Na zebraniu geodeta projektant scalenia
- indywidualnie zapozna uczestników scalenia z powierzchnią i wartością szacunkową ich gruntów,
- zbierze życzenia co do przyszłej lokalizacji należnych im gruntów
- zbierze życzenia o odrębne wydzielenie gruntów będących we współwłasności, o powiększenie lub zmniejszenie obszaru gospodarstwa.

Ponadto powyższe czynności będą kontynuowane w dniach od 20.02.2018r. do 23.02.2018r. w godz. 8:30 do 15:30 w świetlicy wiejski wsi Brzeizny.

Uczestnicy scalenia gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć  w zebraniu osobiści lub przez pełnomocnika.

Upoważnienie do pobrania tutaj.

Treść zawiadomienia.


Dnia 14.12.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała dla obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’ odbioru prac będących realizacją Zadania 5, 6 i 7 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.
Odbiór dotyczył:
Zadania nr 5.
    1. Opracowanie projektu ogólnego;
Zadania nr 6.
    1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów,
    2. Przeprowadzenie szacunku porównawczego gruntów i przynależności gruntowych,
    3. Wyłożenie szacunku gruntów na okres 7 dni,
    4. Rozpatrzenie zastrzeżeń do  szacunku,
    5. Podjęcie uchwały o wyrażenie zgody na szacunek;
Zadania nr 7.
    1. Wytyczenie i pomiar nowych dróg,
    2. Pomiar szczegółów terenowych i granic kompleksów niezbędnych do opracowania projektu szczegółowego

Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

Protokół odbioru -Brzeziny-zadanie 5,6,7


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Brzeziny”  Starosta Moniecki zwołał w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny na dzień 06 grudnia 2017 roku na godzinę 1100  zebranie w drugim terminie w sprawie podjęcia Uchwały o wyrażeniu zgodny na dokonany szacunek gruntów na obiekcie scaleniowym „Brzeziny”.

Podczas zebrania Uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów. Omówiono również projekt ogólny scalenia.

Protokół 2017.12.06-Brzeziny-11

Uchwała-Brzeziny-Przyjęcie szacunku-2017.12.06


W związku z prowadzonymi przez Starostę Monieckiego pracami scaleniowymi na obiekcie „Brzeziny”  zwołano w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny dnia 06 grudnia 2017 roku na godzinę 1000  zebranie w sprawie podjęcia Uchwały o wyrażeniu zgodny na dokonany szacunek gruntów na obiekcie scaleniowym „Brzeziny”.

Z racji zbyt małej frekwencji wśród uczestników scalenia zebranie zakończyło się bez podjęcia w/w Uchwały.

Protokół 2017.12.06-Brzeziny 10


Protokół z Zebrania z dnia 22 listopada 2017r. które odbyło się w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny w związku z pracami scaleniowymi prowadzonymi na obiekcie ‘Brzeziny’. Zebranie zorganizowano w związku z ogłoszeniem wyników szacunku gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych dla w/w obiektu scaleniowego. Podczas zebrania poinformowano uczestników scalenia o kolejnych czynnościach związanych z szacunkiem gruntów oraz umówiono dokumentację z nią związaną.

Protokół-Brzeziny-22.11.2017


W związku z prowadzonymi na obiekcie scaleniowym ‘Brzeziny’  pracami scaleniowymi Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 06 grudnia  2017r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny zebranie uczestników scalenia w/w obiektu.

Celem zebrania będzie podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych oraz omówienie projektu ogólnego scalenia gruntów.

W przypadku zbyt małej frekwencji zebranie w II terminie wyznaczono na 06 grudnia 2017r. na godzinę  11:00.

Uczestnicy scalenia gruntów mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście, lub poprzez pełnomocnika.
Ze względu na ważną tematykę zebrania wskazany jest udział w nim uczestników scalenia!

Obwieszczenie - Brzeziny 06.12.2017


W związku z prowadzonymi na obiekcie scaleniowym ‘Brzeziny’ pracami scaleniowymi 
oraz protokolarnym odbiorem dnia 11.10.2017r. dokumentacji sporządzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
Starosta Moniecki Decyzję nr GG.6623.1276.2017 z dnia 07.11.2017r. zaktualizował gleboznawczą klasyfikację gruntów obiektu scaleniowego ‘Brzeziny’.

GG.6623.1276.2017-2017.11.07-Decyzja klasyfikacyjna-Brzeziny


W związku z prowadzonymi na obiekcie scaleniowym ‘Brzeziny’ pracami scaleniowymi Starosta Moniecki zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2017r. o godzinie 10:00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej wsi Brzeziny zebranie uczestników scalenia w/w obiektu. Celem zebrania jest ogłoszenie wyników oszacowania gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. Uczestnicy scalenia gruntów mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście, lub poprzez pełnomocnika.
Ze względu na ważną tematykę zebrania wskazany jest udział w nim uczestników scalenia!

Obwieszczenie_Brzeziny 22.11.2017


Dnia 31.10.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania 4 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac ma obiekcie ‘Brzeziny’.
Odbiór dotyczył:
- klasyfikacji gruntów, ogłoszenie zmian, skompletowanie operatów.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.
Protokół odbioru klasyfikacji-Brzezizny-zadanie 4


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Brzeziny”  Starosta Moniecki zwołał w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny na dzień 24 października 2017 roku na godzinę 1100 zebranie w drugim terminie w sprawie określenia w drodze Uchwały zasad szacunku gruntów na obiekcie scaleniowym „Brzeziny”.

Podczas zebrania uczestnicy scalenia ustalili i przegłosowali zasady szacunku gruntów dla obiektu „Brzeziny” i podjęli Uchwałę w tej sprawie.

PROTOKÓŁ GODZ.11 24.10.2017

UCHWAŁA 24.10.2017.


W związku z prowadzonymi przez Starostę Monieckiego pracami scaleniowymi na obiekcie „Brzeziny”  zwołano w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny dnia 24 października 2017 roku na godzinę 1000 zebranie w sprawie określenia w drodze Uchwały zasad szacunku gruntów na obiekcie scaleniowym „Brzeziny”.

Z racji zbyt małej frekwencji wśród uczestników scalenia zebranie zakończyło się bez podjęcia w/w Uchwały.

PROTOKÓŁ GODZ.10 24.10.2017


W związku z pracami scaleniowymi realizowanymi na obiekcie  ‘Brzeziny’ Starosta Moniecki Zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia, które odbędzie się 24.10.2017 roku (wtorek) o godzinie 10 00 w świetlicy wiejskiej we wsi Brzeziny.

Celem zebrania jest podjęcie uchwały określającej zasady szacunku gruntów.

Komunikat o zebraniu


Dnia 28.09.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania 3 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.podpisanymi pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.
Odbiór dotyczył:
- wznowienia osnowy, stabilizacji, pomiaru i wykonania opisów topograficznych, wyrównania metodą ścisłą, uzupełnienia szkiców przeglądowych, skompletowania operatu;
- ustalenia granic zewnętrznych obiektu i sporządzenia protokołów granicznych
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

Protokół odbioru -Brzeziny-zadanie 3


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Brzeziny” Komisja do pełnienia funkcji doradczej przy pracach związanych ze scaleniem gruntów na obiekcie „Brzeziny” dnia 26.09.2017 roku wybrała przewodniczącego komisji.

Protokół z zebrania komisji doradczej 26.09.2017


Dnia 24.07.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania nr 2 etapu prac przygotowawczych wymienionych w planowanym harmonogramie wykonania scaleń w perspektywie PROW na lata 2014-2020 będącego Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku podpisanym pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac i zmienionych Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2017r. i Aneksem nr 2 z dnia 29.06.2017r.
Odbiór dotyczył:
- kontroli terenowej.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

PROTOKÓŁ ODBIORU 24.07.2017R.


W związku z prowadzonymi pracami scaleniowymi na obiekcie „Brzeziny” Starosta Moniecki dnia 29.06.2017 roku powołał komisję doradczą , której zadaniem będzie w szczególności:
1) udział w szacowaniu gruntów – funkcja doradcza,
2) badanie zastrzeżeń do szacunku gruntów,
3) doradczy głos przy sporządzaniu projektu scalenia,
4) opiniowanie zastrzeżeń do projektu scalenia rozpatrywanych przez Starotę

Postanowienie o powołaniu komisji doradczej – Brzeziny


Protokół z Zebrania z dnia 31 maja  2017r. które odbyło się w Szkole Podstawowej we wsi Brzeziny.
Podczas zebrania:
1) poinformowano uczestników scalenia o sposobie przeprowadzenia scalenia,
2) odczytano Postanowienie Starosty Monieckiego nr GG.6622.7.3.2017 z dnia 24 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu ‘Brzeziny’,
3) wyjaśniono zebranym cel, znaczenie wyboru i zakresu działania rady uczestników scalenia wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów.

PROTOKÓŁ 31.05.2017R.


Postanowienie Starosty Monieckiego z dnia 24.05.2017 r. o wszczęciu
postępowania scaleniowego obiektu ‘Brzeizny’.

POSTANOWIENIE 24.05.2017R.


Starosta Moniecki Zawiadamia o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia obiektu “Brzeziny”, które odbędzie się 31 maja 2017 roku o godzinie 12:00 w szkole we wsi Brzeziny.
Podczas zebrania odczytane będzie Postanowienie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania scaleniowego, wybrana zostanie Rada Uczestników Scalenia oraz omówione będą wolne wnioski.
Z Uwagi na ważny  charakter sprawy obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

ZAWIADOMIENIE


 W Zebraniach organizowanych przez Starostę w związku z realizacją prac scaleniowych mogą brać udział Uczestnicy Scalenia, lub też upoważnione przez nich osoby.

Uczestnikami Scalenia są wszyscy właściciele i współwłaściciele działek objętych postępowaniem scaleniowym. Mogą oni upoważniać inne osoby do reprezentowania ich podczas Zebrań i innych prac scaleniowych, np.:
- małżonkowie są wspólnie właścicielami działki, lecz jeden ze współmałżonków nie ma czasu aby uczestniczyć na zebraniu w wyznaczonym terminie. Upoważnia więc drugiego współmałżonka do reprezentowania go podczas Zebrania.
- rodzice przekazali gospodarstwo synowi i teraz to on jest wymieniony jako właściciel w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę. Syn jednak wiedząc o tym, że nie będzie mógł uczestniczyć w Zebraniu upoważnia więc ojca do reprezentowania go na Zebraniu.
Upoważnienie należy przekazywać przedstawicielowi Starostwa na początku Zebrania, podczas wpisywania się na listę obecności.

Na każdym zebraniu należy przedstawiać oddzielne upoważnienie.

Na upoważnieniu trzeba określić konkretnie kogo, do czego i podczas którego zebrania (data) się upoważnia do reprezentowania swoich interesów.

Osoba upoważniona musi podczas Zebrania posiadać ze sobą dowód osobisty, aby możliwe było jej jednoznaczne zidentyfikowanie i porównanie tożsamości z danymi z upoważnienia!

Sugeruje się, aby upoważnienie posiadać w dwu egzemplarzach, z czego jedno przekaże się podczas Zebrania przedstawicielowi Starostwa i pozostanie ono w aktach sprawy scaleniowej, drugi zaś, poświadczony przez pracownika Starostwa, zwrócony zostanie upoważnianej osobie. Dzięki temu zachowają Państwo potwierdzenie tego, że zostali upoważnieni.
Upoważnienie nie jest obowiązkowe, jednak wskazane, jeśli właściciel/współwłaścicieli nie będzie mógł wziąć udziału w Zebraniu. Staroście, jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe zależy jak największej Państwa frekwencji i czynnym udziale w pracach scaleniowych.

UPOWAŻNIENIE do pobrania


Dnia 20.04.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:
1) Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek
dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania nr1 etapu prac przygotowawczych wymienionych w Harmonogramie będącym Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku podpisanym pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.
Odbiór dotyczył wykazu uczestników scalenia gruntów, wykazu rozbieżności pomiędzy stanem wykazanym w Księgach Wieczystych a ewidencją gruntów i budynków, analizę i ocenę materiałów archiwalnych do wyznaczenia osnowy pomiarowej oraz protokoły z badania Ksiąg Wieczystych.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

Protokół odbioru prac

Wykaz uczestników scalenia


Wybór oferty

W dniu 10 marca 2017 roku wyłoniono inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych na obiekcie Brzeziny gm. Trzcianne.

Protokół z postępowania


Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku   – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i prac scaleniowych” do realizacji operacji scalenie gruntów obiektu „Brzeziny” gmina Trzcianne, w tym podział wspólnoty gruntowej. Scalenie gruntów obejmuje obręb Brzeziny gmina Trzcianne o powierzchni ogólnej 1336,9933 ha.

Zapytanie ofertowe

Formularz do pobrania


Na 31 stycznia 2017 roku w godzinach 900 -1400 w budynku klubu wsi Brzeziny
- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- przedstawiciel Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku

pełnić będą dyżur, związany z realizacją prac scaleniowych obrębu Brzeziny.

Dyżur będzie dotyczył przede wszystkim wspólnoty gruntowej ale będzie też okazją do uzyskania informacji o przebiegu prac scaleniowych.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00