kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #2

Przebudowa dróg powiatowych

prowbaner.jpg

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
pn.  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”

 

Cel operacji:

skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej tj. kościół, targowisko, krzyż, przystanek poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka

Planowane efekty:

Przebudowa 8,249 km dróg powiatowych.

 

Typ/nazwa operacji:

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka.

 

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:

,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”


Powiat Moniecki informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 r. została podpisana  umowa o przyznaniu pomocy 
Nr 00056-65151-UM1000183/16 pomiędzy Powiatem Monieckim z siedzibą w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok na realizację operacji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”.

Projekt o wartości ok. 4,5 mln zł dotyczy przebudowy dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka:

- ul. Grodzieńskiej w Goniądzu;

- ul. Mickiewicza w Goniądzu;

- drogi Wojtówce – Jasionóweczka (gm. Knyszyn/Jasionówka).

Zakres zaplanowanych do wykonania robót będzie obejmował roboty przygotowawcze, odwodnienie, podbudowę, wykonanie nawierzchni oraz oznakowania. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w lipcu 2019 r. Wartość przyznanej pomocy ze środków EFRROW wynosi 2 852 156,00 zł  (słownie złotych: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt sześć zł 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

AKTUALNOŚCI


Dnia 07.11.2018 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 31/2018
z dnia 4 października 2018 roku w składzie:
1) Bolesław Wysocki  –Z-ca Kierownika Wydziału Dróg w Mońkach
2) Monika Skubich- Inspektor w Wydziale Dróg
Inspektor nadzoru:
3) Jarosław Filipkowski – Kierownik Wydziału Dróg
rozpoczęła odbiór zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Goniądz, Knyszyn i Jasionówka obejmująca realizację robót budowlanych ETAP II: Przebudowa drogi  powiatowej Nr  1404 B na odcinku Wojtówce – Jasionóweczka.
Zakończenie odbioru nastąpiło w dniu 12 czerwca 2019 r.

Trwają prace...

Przekazanie placu budowy firmie – Konsorcjum firm: 
Lider- Ekodrom Sp. z o. o. z siedzibą w Augustowie, Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Tre – Drom Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od m. Wojtówce do m. Jasionówka oraz chodników w m. Jasionóweczka oraz w m. Wojtówce

Dnia 20.11.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 18/2017
z dnia 3 października 2017 roku w składzie:
1) Bolesław Wysocki  –Z-ca Kierownika Wydziału Dróg w Mońkach
2) Monika Skubich- Inspektor w Wydziale Dróg 
Inspektor nadzoru:
3) Jarosław Filipkowski – Kierownik Wydziału Dróg
rozpoczęła odbiór zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Goniądz, Knyszyn i Jasionówka obejmująca realizację robót budowlanych ETAP I: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2620 B ul. Grodzieńska w Goniądzu, i Nr 2623 B ul. Mickiewicza w Goniądzu.

Zakończenie odbioru nastąpiło w dniu 14 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU


W dniu 28 lipca 2016 r. rozstrzygnięto i wybrano wykonawcę na realizację operacji p.n.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka”.
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację w/w zadania w umowie o przyznaniu pomocy  Nr 00056-65151-UM1000183/16 z dnia 20 lipca 2016 r. pomiędzy Powiatem Monieckim  a Samorządem Województwa Podlaskiego, wprowadzono zmianę wartości przyznanej pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji na kwotę 2 718 327,00 zł  (słownie złotych: dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia siedem 00/100), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
W związku z powyższym w dniu 22 grudnia 2016 r. został zawarty Aneks Nr 1 do w umowy o przyznaniu pomocy  Nr 00056-65151-UM1000183/16 z dnia 20 lipca 2016 r.


 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00