kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Sprzedaż działek

Sprzedaż działek

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność powiatu monieckiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 t.j.), Zarząd Powiatu w Mońkach podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość, stanowiącą własność powiatu monieckiego.

 

Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów

(nr działki, obręb)

Powierzchnia

(ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości i jej zagospodarowanie

Cena nieruchomości (netto)

2572/2

 

obręb ewidencyjny 0054-miasto Knyszyn,

gm. Knyszyn

0,0184

BI1B/00196215/8

Dla obszaru na którym znajduje się nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Knyszyn posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Knyszyn”, zatwierdzone uchwałą nr XXXIII/119/2000 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2000 r.,
z p.zm.
Funkcja terenu wynikająca z w/w Studium to  teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

 

Nieruchomość położona przy
ul.Południowej w mieści Knyszyn,
która stanowi drogę powiatowa
nr 2339 B(działka została pierwotnie wydzielona z tej drogi).
Działka posiada kształt czworoboku, wydłużony i wąski. Usytuowana jest wzdłuż dłuższego boku z ulicą miejską.
Po stronie południowo-wschodniej graniczy
z nieruchomością sąsiednią, którą tworzą działka nr 978/67.

 

9 312,00 zł

 

2572/3


obręb ewidencyjny 0054-miasto Knyszyn,

gm. Knyszyn

0,0162

BI1B/00196215/8

Dla obszaru na którym znajduje się nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Knyszyn posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Knyszyn”, zatwierdzone uchwałą nr XXXIII/119/2000 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2000 r.,
z p.zm.
Funkcja terenu wynikająca z w/w Studium to  teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość położona przy
ul.Południowej w mieści Knyszyn,
która stanowi drogę powiatowa
nr 2339 B(działka została pierwotnie wydzielona z tej drogi).
Działka posiada kształt czworoboku, wydłużony i wąski. Usytuowana jest wzdłuż dłuższego boku z ulicą miejską.
Po stronie południowo-wschodniej graniczy
z nieruchomością sąsiednią, którą tworzą działka nr 978/7.

 

8 199,00 zł

 

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że stosownie do art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 t. j.), przedmiotowe zbycie służy poprawie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 09 września 2021 roku do dnia 01 października 2021 roku oraz umieszczono na stronie www.monki.pl.

 

 

Mońki, dnia 09 września 2021 roku

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00