kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

 

Wykaz nieruchomości

stanowiącej własność powiatu monieckiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 t.j.), Zarząd Powiatu w Mońkach podaje do publicznej wiadomości, ze przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość, stanowiącą własność powiatu monieckiego.

 

Oznaczenie nieruchomości wg. ewidencji gruntów

(nr działki, obręb)

Powierzchnia

(ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości i jej zagospodarowanie

Cena nieruchomości (netto)

822/1

 

obręb Milewskie,

gm. Jasionówka

0,0100

BI1B/00164978/1

Dla obszaru na którym znajduje się nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Jasionówka posiada opracowane „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, zatwierdzone uchwałą nr XIII/85/2000 Rady Gminy Jasionówka z dnia 21 września 2000 roku, z p.zm.
Funkcja terenu wynikająca z w/w Studium to  MR-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej.

 

Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy wsi, przy głównej ulicy wiejskiej, którą stanowi droga powiatowa
nr 1402 B(działka została pierwotnie wydzielona z tej drogi).
Działka posiada kształt czworoboku, wydłużony i wąski. Usytuowana jest wzdłuż dłuższego boku z ulicą wiejską.
Po stronie południowo wschodnie graniczy
z nieruchomością sąsiednią, którą tworzą działki nr 214 i 215/1.

 

1774,00 zł

 

 

Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, że stosownie do art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 t. j.), przedmiotowe zbycie służy poprawie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach na okres 21 dni, tj. w terminie od dnia 30 listopada 2020 roku do dnia 21 grudnia 2020 roku oraz umieszczono na stronie www.monki.pl.

Mońki, dnia 30 listopada 2020 roku

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00