kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: NOWE ZASADY REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24m

NOWE ZASADY REJESTRACJI JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH DO 24m

Z dniem 1 sierpnia 2020r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r., Dz. U. z 2018r., poz. 1137).

            Zgodnie z art.3 ww. ustawy, obowiązkowi rejestracji podlega:

1) jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej     niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2) jednostka pływająca używana do połowów rybackich,

3) jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

            - o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

            Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

1) jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca   klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2) jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3) deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

  Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być jednak zarejestrowana na wniosek właściciela.

Do obsługi rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m stworzono System REJA24, który będzie dostępny jako aplikacja obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej. Z aplikacji będzie korzystał organ rejestrujący, ale również wnioskodawca, który będzie miał możliwość skorzystania z elektronicznej formy złożenia wniosku.

 

Aplikacja Konto Interesanta:  https://interesant.reja24.gov.pl

 

Opłata za rejestrację wynosi 80 zł.

            Zarejestrowany sprzęt na podstawie dotychczasowych przepisów, o ile podlega obowiązkowi rejestracji, musi być zarejestrowany ponownie, w terminach określonych                                      w ustawie.  (Art. 28 ustawy), tj do:

a) 1 sierpnia 2021 r. - dla jednostek zarejestrowanych do  dnia 1 stycznia 2000 r.,

b) 1 lutego 2022 r. - dla jednostek zarejestrowanych do dnia 1 stycznia 2006 r.,

c) 1 lutego 2023 r. - dla jednostek zarejestrowanych po dniu 1 stycznia 2006 r.

Opłata za rejestrację w tym przypadku wynosi 60 zł.

Podstawę rejestracji jednostki pływającej określają przepisy z art. 6.

Organami rejestrującymi są: starostowie powiatów, prezydenci miast na prawach powiatów, Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Rejestracji można dokonać w dowolnym, wybranym przez wnioskodawcę organie rejestrującym. To oznacza, że właściciele jednostek pływających będą mogli kierować wnioski o rejestrację do jednego spośród 382 organów znajdujących się na terenie całego kraju.

Więcej informacji pod nr. tel. 857278826

 

            Podstawa prawna:

a)      Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m                         z dnia 12 kwietnia 2018r.

b)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020r.

c)      Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

 

 

Rejestracja krok po kroku
1. W przypadku wniosku składanego w formie papierowej:
    a. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (formularze dostępne są również w Urzędzie).
    b. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Dokumenty do wniosku złóż w oryginale.
    c. Udaj się do Starostwa Powiatowego w Mońkach, Wydział Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji, Al. Niepodległości 3 złóż wniosek wraz z załącznikami oraz stosowną opłatą. Zabierz ze sobą dokument tożsamości. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu. Jeżeli jacht lub inna jednostka pływająca stanowi współwłasność – wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.
2. W przypadku wniosku składanego w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
    a. Zaloguj się do portalu REJA24: https://interesant.reja24.gov.pl. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj konto: https://interesant.reja24.gov.pl/zarejestruj-konto.
    b.Złóż wniosek przechodząc przez kolejne sekcje portalu REJA24.
3. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację jednostki pływającej otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym możesz posługiwać się do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.
4. W ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednostka pływająca zostanie wpisana do rejestru. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru.


Wymagane Dokumenty
1. Wniosek właściciela o rejestrację jednostki pływającej i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
2. Dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
3. Załączniki poświadczające następujące informacje:
    a. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
    b. Rejestrację jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
    c. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
    d. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a  w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
    e. Model i marka jednostki pływającej,
    f. Wymiary i parametry jednostki pływającej,
    g. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
    h. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
    i. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
    j. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
    k. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności E lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
4. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
5. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
6. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
7. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany w przypadku załatwiania  tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
W przypadku gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Opłaty
1. Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi:
    a. 80 zł,
    b. 60 zł w przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA24 w terminie określonym w art. 28 ust. 1 Ustawy.
2.Opłatę można wnieść:
    a. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mońkach, nr rachunku: 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310*;
*W tytule wpłaty wpisz:  REJA24 oraz imię i nazwisko
3. Ponadto:
    a. 17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia)
Termin odpowiedzi
1. Wpis do rejestru do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
2. Wydanie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację do 7 dni.
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych:
2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Pliki do pobrania:

Formularze

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00