kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 25b, art. 35 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i 13 uchwały Nr XXI/125/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 550), Zarząd Powiatu w Mońkach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia garażowego położonego w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 5 na okres 3 lat.

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

 

Powierzchnia użytkowa

(m2)

 

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu

Termin wnoszenia opłat

Wadium

(zł)

Mońki

ul. Tysiąclecia 5

 

Pomieszczenie garażowe

w budynku murowanym

 

11,92

3,50 zł/m2

do 15-tego każdego miesiąca

200,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Al. Niepodległości 3 (sala konferencyjna na I piętrze).

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wpłacenie wadium w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach, Bank Spółdzielczy w Mońkach, nr rachunku: 53 8085 0005 0005 0210 2000 0060. Wadium należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Starostwa najpóźniej 16 grudnia 2019 r.
 2. Wpłacone wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet opłaty czynszu najmu garażu.
 3. Wpłacone wadium przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu, natomiast przetarg czyni się niebyłym.
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Ustala się postąpienie w wysokości 1,00 zł/m2.
 7. Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem, pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu powinien:

1)      podać komisji: imię i nazwisko, adres, PESEL, NIP,

2)      w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, nazwę/firmę i jej siedzibę oraz NIP,

3)      okazać komisji dokument tożsamości, ewentualnie także umowę spółki cywilnej, odpis właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami, pełnomocnictwo do udziału w przetargu,

4)      złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest mu stan techniczny pomieszczenia garażowego i nie wnosi zastrzeżeń.

Dodatkowe informacje:

 1. Do wylicytowanej stawki czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni, opublikowanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 3. Niezależnie od czynszu najmu, Najemca zobowiązany będzie do opłacenia podatku od nieruchomości wg. stawek określonych w odrębnych przepisach.
 4. Do pomieszczenia garażowego jest doprowadzona energia elektryczna, z której Najemca będzie mógł korzystać, na wcześniej ustalonych warunkach z Wynajmującym.
 5. Ewentualny remont/odnowienie garażu Najemca, w uzgodnieniu z Wynajmującym,  wykona na własny koszt, bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów.
 6. Starosta Moniecki może odwołać przetarg lub unieważnić z uzasadnionych powodów, informując o tym niezwłocznie poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.monki.pl.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr tel. 857278813 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Mońkach, ul. Słowackiego 5a (pokój nr 9).

 

Mońki, dnia 29 listopada 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00