kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Stypendia Pomostowe Muturzystom

Stypendia Pomostowe Muturzystom

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza
Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
•      są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka
•      dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
•      są dziećmi byłych pracowników  ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
•      osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
•      mieszkają na terenach  wiejskich  lub w miastach do 20 tys.  Mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu;
•     pochodzą z rodziny, której dochód na osobę w czerwcu 2019r. nie przekroczył 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2019r. (do godz.i6-tej)
Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line oraz składa we właściwym terytorialnie oddziale KOWR wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019r.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIV edycji Programu Stypendiów
Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - Segment I A"- dostępny    na stronie http://www.stvpendia-pomostowe.pl
Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tal.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
fax: (0-42) 630-27-81,
e-mail: fep@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Białymstoku
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. (0-85) 664-31-53 p. 205
halina.kamienska@kowr.aov.pl
andrzej.skrzypkowski@kowr.gov.pl
marta.wasilewska@kowr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00