kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

treść ogłoszenia do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro

 

 

Numer sprawy: WK.032.1.2019

                                                                                                              

Powiat Moniecki  zwraca się do Wykonawców z prośbą o złożenie oferty cenowej:

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Moniecki

19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A,

tel. 85727 88 00

e-mail: starostwo@monki.pl

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:

www.monki.pl

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest produkcja, dostawa tablic rejestracyjnych i odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w ilościach i na warunkach określonych poniżej.

III. Zakres przedmiotu zamówienia  obejmuje:       

1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa do Zamawiającego nw. tablic rejestracyjnych:

1)      tablice samochodowe zwyczajne, tymczasowe,  indywidualne, zmniejszone, badawcze         i zabytkowe  jednorzędowe i dwurzędowe w ilości do 15 500 szt,

2)      tablice motocyklowe zwyczajne  tymczasowe,  indywidualne i zabytkowe dwurzędowe        w ilości do 2 000 szt.,

3)      tablice motorowerowe zwyczajne i tymczasowe dwurzędowe w ilości do 500 szt.

oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w ilości około 250 szt. miesiecznie.

Tablice rejestracyjne muszą być wykonane zgodnie z wzorami, wymiarami i wymogami obowiązującymi na dzień wykonania przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastrukturyi Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych   (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355  z późn.  zm.), zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę certyfikatem na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi, o których mowa w przepisach art. 75 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

2. Podane w ust. 1  ilości tablic rejestracyjnych są szacunkowe i stanowią górną granicę. Stąd wybranemu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyżej. Dostawy tablic rejestracyjnych realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo i co do rodzaju, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Tym samym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości i rodzajów tablic rejestracyjnych w stosunku do tych prognozowanych. Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie uprawniony do zamawiania wtórników tablic rejestracyjnych według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę dla nowych tablic rejestracyjnych.

3. Dostawa gotowych tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego a także odbiór tablic wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

 

4. Ustala się, że formą zamawiania tablic rejestracyjnych będzie forma elektroniczna, za pośrednictwem faksu lub pisemnie.

 

 

III. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r. (36 miesięcy)

 

IV. Opis przygotowania oferty

1.Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich na dzień sporządzenia oferty i określać wartość całego przedmiotu zamówienia.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się

- zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. aktualne certyfikaty wydane przez Instytut Transportu Samochodowego dla każdego rodzaju tablic ujętych w specyfikacji,

-  wykaz nie mniej niż 3 wykonanych dostaw polegających na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych o wartości 80 000 zł brutto każda w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 

V. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

 

1. Zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. aktualne certyfikaty wydane przez Instytut Transportu Samochodowego dla każdego rodzaju tablic ujętych w specyfikacji.

2. Wykaz dostaw potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunku wymaganego doświadczenia.

3. Formularz cenowy.

 

VI. Kryterium wyboru oferty – cena.

 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty na piśmie należy składać zatytułowane „oferta cenowa na wykonanie  i dostawę tablic rejestracyjnych” na adres Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki,  ul. Słowackiego 5a (biuro obsługi klienta lub sekretariat)  lub za pośrednictwem poczty elektroniczniej na adres: starostwo@monki.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2019 r.

 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Pani Hanna Purta – Kierownik Wydziału Komunikacji                      tel. 85 727 88 18.

                                                       

Spis załączników do zapytania ofertowego:

Zał. Nr 1 – Formularz oferty

Zał. Nr 2 – Wzór umowy

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem  danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Mońkach, 19-100 Mońki,    ul. Słowackiego 5A.

2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspectordanychosobowych@gmail.com, telefon 888050176.

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i fRODO w związku                 z przepisami ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986, ze zm.),  w celu  przeprowadzenia niniejszego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienia  oraz dochodzenia  ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji  umowy.

4) Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres  archiwizacji dokumentów  wynikający z przepisów wewnętrznych  Administratora Danych.

6) Obowiązek podania  danych osobowych przez osobę, której dotyczą, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana -  do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7) W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Osoba, której dane dotyczą posiada :

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych ;

c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d)      prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  dotyczących  jej danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

e)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka osoba uzna , że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje osobie, której dane dotyczą :

a)      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

10) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności  wykonawcy  do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                   ………………………………………………………

                                                                                         (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

                                                                                                                                        

 

 

....................................................

    (nazwa wykonawcy)

 

……………………………..

    (adres wykonawcy)

 

…………………………….

    (telefon, faks, e-mail)

 

                                                                      Starostwo Powiatowe  w Mońkach

                                                                     ul. Słowackiego 5 A

                                                                     19 – 100 Mońki

 

 

Formularz cenowy

Tablic rejestracyjnych na okres od 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

 

    

Lp.

Wyszczególnienie określenie typu i rodzaju tablic

Ilość (szt.)

Cena jednostkowa netto zł.

VAT%

Cena jednostkowa brutto zł.

Wartość brutto zł.

 

A

B

C

D

E

F

1

Tablice rejestracyjne samochodowe (jednorzędowe, dwurzędowe) – zwyczajne, indywidualne, zmniejszone, zabytkowe i tymczasowe

15 500

 

 

 

 

2

Tablice rejestracyjne  motocyklowe dwurzędowe – zwyczajnie, indywidualne, zabytkowe i tymczasowe

2 000

 

 

 

 

3

Tablice rejestracyjne motorowerowe dwurzędowe – zwyczajne i tymczasowe.

500

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

                                                                 .................................................................................

                                                                       (data i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej )

 

 

 

Oświadczam, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych  (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu..

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

    UMOWA WK.032.1.2019

 

dotycząca produkcji, dostawy tablic rejestracyjnych i odbioru tablic rejestracyjnych wycofanych      z użytku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych                       z dnia 11 grudnia 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355  z późn.  zm.)

 

            zawarta w dniu ............ 2019 r. w Mońkach pomiędzy Powiatem Monieckim, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, NIP: 5461392934 – Starostwem Powiatowym w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Mońkach, w imieniu którego działa:

1) Błażej Buńkowski - Starosta Moniecki,

2) Joanna Kitlas - Wicestrarosta

zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy “Zamawiającym”,

a ......................................................................................, z siedzibą.....................................................

wpisaną do................................................................................ przez .......................................... pod nr  ....................., NIP:  ........................................  Regon: ….......................,  zwanym dalej “Wykonawcą”.

 

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zapytania o cenę  zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  i Zarządzeniem Nr 4/2019 Starosty Monieckiego z dnia 22 stycznia 2019 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30 000 euro.

§ 2

1.Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostawa do Zamawiającego nw. tablic rejestracyjnych:

1)      tablice samochodowe zwyczajne, tymczasowe,  indywidualne, zmniejszone, badawcze         i zabytkowe  jednorzędowe i dwurzędowe w ilości do 15 500 szt,

2)      tablice motocyklowe zwyczajne  tymczasowe,  indywidualne i zabytkowe dwurzędowe        w ilości do 2 000 szt.,

3)      tablice motorowerowe zwyczajne i tymczasowe dwurzędowe w ilości do 500 szt.

2.Podane w ust. 1  ilości tablic rejestracyjnych są szacunkowe i stanowią górną granicę.

3. Z tytułu zamówienia mniejszej, niż określona w ust. 1 ilości tablic rejestracyjnych, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

 

§ 3

1. Wykonawca przez okres realizacji umowy obowiązany jest posiadać aktualne certyfikaty na dostarczane tablice rejestracyjne.

2. Umowa wygasa z dniem utraty przez Wykonawcę ważności certyfikatów zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

3. W razie zmiany przepisów dotyczących wzorów tablic rejestracyjnych, w czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostosowania produkcji tablic do wymogów określonych przepisami.

 

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego tablic zamówionych przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę częściowego zamówienia złożonego w formie pisemnej, faksem lub e-mail wystawionego przez Zamawiającego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do dostawy tablic oraz dostawy wtórników tablic w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy partiami na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Starostwa Powiatowego w Mońkach, 19-100 Mońki,                              ul. Słowackiego 5a w godzinach pracy Starostwa.

4. Opakowanie, którego cena wliczona jest w cenę tablic rejestracyjnych winno gwarantować prawidłowy transport i przechowywanie tablic rejestracyjnych, być opisane co do zawartości tablic w opakowaniu.

 

§ 5

1.Tablice rejestracyjne wykonane będą z blachy aluminiowej spełniającej wymogi bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355  z późn.  zm.), zgodnie z wzorami tablic rejestracyjnych oraz innych tablic i oznaczeń stanowiącymi załączniki do ww. rozporządzenia.

2.W przypadku zmiany obowiązujących wzorów na poszczególne rodzaje tablic rejestracyjnych wykonawca zrealizuje zamówienie według wzorów wynikających  z obowiązujących przepisów w dniu produkcji tablic.

 

§ 6

1. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do odbierania                       i bezpłatnego złomowania tablic rejestracyjnych wycofanych z użytkowania w wyniku przerejestrowania pojazdu oraz przekazanych przez Zamawiającego.

2.Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury     i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  z dnia 11 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.).

3. Przekazanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytkowania odbywać się będzie w terminach ustalonych każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru.

 

§ 7

1. Strony ustalają następujące ceny tablic rejestracyjnych za 1 sztukę:

samochodowe zwyczajne, tymczasowe,  indywidualne, zmniejszone, badawcze i zabytkowe  jednorzędowe i dwurzędowe

cena netto............ zł,  plus podatek VAT …..%....... zł,  łącznie cena brutto ............ zł

słownie: ......................................................................

tablice motocyklowe zwyczajne  tymczasowe,  indywidualne i zabytkowe dwurzędowe

cena  ............ zł, plus podatek VAT …..% ….... zł , łącznie cena brutto  ............. zł

słownie: .....................................................................

tablice motorowerowe zwyczajne i tymczasowe dwurzędowe

cena  ......... zł, plus podatek VAT …...% ….. zł , łącznie cena brutto   .............. zł

słownie: ....................................................................

2. Ceny jednostkowe brutto pozostają niezmienne  przez cały okres obowiązywania umowy             i obejmują koszt wykonywania tablic z materiału Wykonawcy oraz koszt ich dostarczenia Zamawiającemu a także koszty odbioru, transportu i złomowania tablic.

 

§ 8

1. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności za wykonane i dostarczone tablice przelewem na konto Wykonawcy –  .............................................................................................................................

w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej po dostawie każdej zamówionej partii  przez Wykonawcę, potwierdzonej protokołem zdawczo – odbiorczym dołączonym do faktury, potwierdzający kompletność i zgodność z umową dostarczonych tablic. Protokół powinien zawierać: typ (rodzaj tablicy), zakres numerów rejestracyjnych, ilość wykonanych sztuk lub kompletów.

 

2. Fakturę VAT należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Monieckiego

NIP: 5461392934

ul. Słowackiego 5a

19-100 Mońki

 

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Mońkach

ul. Słowackiego 5a

19-100 Mońki

 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Za każdy dzień opóźnienia płatności Wykonawca może dochodzić ustawowych odsetek za opóźnienie w realizacji umowy.

§ 9

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne.

2. Okres gwarancji biegnie od momentu podpisania protokołu odbioru częściowego.

3. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o ich wystąpieniu.

4. W razie uznania relkamacji wykonania tablic rejestracyjnych przez Wykonawcę, ponosi on koszty jej legalizacji.

 

§ 10

1. W przypadku  nieterminowego wykonania zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,02% wartości brutto zamówienia każdorazowo dostarczonej partii tablic za każdy dzień opóźnienia.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną, z zastrzeżeniem treści ust. 1, w wysokości 20% wartości brutto każdorazowo dostarczonej partii tablic będącej przedmiotem zamówienia.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości brutto całego zamówienia (przy planowanej liczbie 18 000 sztuk tablic) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Wykonawcy.

4.W razie naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie możliwość  potrącenia ich           z wierzytelnością objętą wystawioną fakturą.

5. Strony   zastrzegają   możliwość   dochodzenia   odszkodowania   przewyższającego wysokość   kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 

§ 11

W przypadku wad przedmiotu umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

 

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy Zamawiający może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy w każdym czasie  z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 2 nastąpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie.

4.W przypadku stwierdzenia protokołami z dwóch kontroli, niewykonania lub nienależytego wykonania  dostawy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania.

§ 13

Umowa zawarta zostaje na okres od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2022 r. lub do wyczerpania wartości umowy.

 

§ 14

Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez każdą ze stron

 

§15

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu miejscowo właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

 

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

 

 

§ 18

1.Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Mońkach, z siedzibą 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A , tel: 85 727 88 30, mail: starostwo@monki.pl

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w  Starostwie Powiatowym w Mońkach możliwy jest pod numerem tel. Nr 888050176 lub adresem email (adres email): inspektordanychosobowych@gmail.com.

3.Dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) w celu realizacji umowy  na  produkcję, dostawę tablic rejestracyjnych i odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych  z użytku

4.Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres  realizacji zamówienia  + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).

6.Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługuje  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

Dostawca:                                                                                        Zamawiający:

….................................                                                                    …...........................

….................................                                                                    …...........................

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00