kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: III Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

III Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach

Porządek obrad:
1.       Otwarcie obrad.
2.       Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
6.       Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
7.       Podjęcie uchwały w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019.
8.       Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031.
9.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
10.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pod nazwą: „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć!” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki o nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
11.   Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych  z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.
12.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Mońkach w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Monieckiego.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego.
15.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.
16.   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach.
17.   Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
18.   Wystąpienia zaproszonych gości.
19.   Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
20.   Zamknięcie obrad.

Transmisja

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00