kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

 OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH z dnia 07 listopada 2018r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art.11 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030, Dz.U. z 2018r. poz.1467), zwanej dalej ustawą o n.p.p. w związku z art.4 ust.1 pkt 1b, art.11 ust.2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450, poz.650, poz.723 i poz.1365)

Zarząd Powiatu w Mońkach

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019r.

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Monieckim w 2019r. jeden punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

II. Rodzaj zadania

1. Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim w 2019 roku, w którym  będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego  co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz.90) z możliwością wydłużenia dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie, zgodnie z art.8 ust.6 ustawy o n.p.p., w  następujących lokalizacjach  (jeden dzień w tygodniu w każdej lokalizacji):

1)      w budynku Urzędu Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7 – w poniedziałki,

2)      w budynku Urzędu Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10 – we wtorki,

3)      w budynku Urzędu Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B – w środy,

4)      w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23 – w czwartki,

5)      w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul.Rynek 39 – w piątki.

2. Organizacja pozarządowa w ramach umowy na realizację zadania, o którym mowa w ust.1, zrealizuje co najmniej jedno zadanie z zakresu edukacji prawnej, w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w formach określonych zgodnie z art.3b ust.2 ustawy o n.p.p.  Wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej będzie podlegać kontroli Starosty.

 

 

 

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  

 1. Na realizację zadania w 2019r. planuje się przeznaczyć środki z dotacji w łącznej kwocie do: 64 020,00 zł (słownie : sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym:

a)  60 060,00  zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na prowadzenie jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo, o którym mowa w rozdz.II ust.1,

b) 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną, o której mowa w rozdz.II ust.2.

 

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), które:

1) w przypadku składania oferty na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełniają następujące warunki:

a) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

b) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

c) posiadają umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

d) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

-przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

e) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) w przypadku składania oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełniają następujące warunki:

a) prowadzą działalność statutową w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

b) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

c) posiadają umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

d) dają gwarancje należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

e) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3) w przypadku składania oferty na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, spełniają warunki określone w pkt 1 oraz w pkt 2.

2. W konkursie mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zastrzeżeniem treści ust.1 pkt 3.

3. O powierzenie prowadzenia w 2019 roku punktu nie może się ubiegać organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

 1. V.                 Zasady przyznawania dotacji

 

1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

3. Dotacja, o której mowa w ust.1-2 będzie przekazywana w 12 transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu  –  po otrzymaniu przez powiat środków od wojewody na realizację ww. zadania, z tym że dotacja należna za miesiąc grudzień do dnia 23 grudnia 2019r.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zdania publicznego otrzyma jeden podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

5. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu w Mońkach w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji, przyjęta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. W umowie z oferentem zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art.6 ust.2 pkt 1, 1a i 3-6b ustawy o n.p.p.

 

 1. VI.               Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie publiczne obejmujące prowadzenie jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Monieckiego ma być zrealizowane w 2019 r., tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w  następujących lokalizacjach:

                      1)      w budynku Urzędu Gminy Jaświły, 19-124 Jaświły 7

- poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00,

                      2)      w budynku Urzędu Gminy Trzcianne, 19-104 Trzcianne ul.Wojska Polskiego 10

- wtorek w godzinach 8.00 – 12.00,

                      3)      w budynku Urzędu Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B

- środa w godzinach 8.00 – 12.00,

                      4)      w budynku  Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Stary Rynek 23

- czwartek w godzinach 14.00 – 18.00,

                      5)      w budynku Urzędu Miejskiego w Knyszynie, 19-120 Knyszyn ul.Rynek 39

- piątek w godzinach 13.00 – 17.00.

2. Zadanie winno być realizowane w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w lokalach, o którym mowa w ust.1 pkt 1 – 5.

3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Powiatu Monieckiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w Powiecie Monieckim. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

4. Organizacja zapewni możliwość udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość a także poza punktem, dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania. Dojazdy do osób uprawnionych organizowane są przez wykonawców we własnym zakresie w czasie funkcjonowania dyżurów.

5. Podmiot prowadzący punkt/Organizacja ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych.

6. W ramach umowy, Organizacji pozarządowej powierzy się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o n.p.p.. W umowie mogą zostać określone preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

7. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

8. Organizacja wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe w okresie realizacji zadania, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

9. Wymagania kadrowe:

1) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba (zwana doradcą), która:

a) posiada wykształcenie wyższe;

b) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o n.p.p.;

c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

   2) nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać:

a) osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,

b) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

c) osoba która:

- ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.

10. W ramach realizacji zadania Zleceniodawca zapewnia:

1)dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej;

2) niezbędne wyposażenie biurowe.

11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) zapewnienia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego świadczenia poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (w brzmieniu od 1 stycznia 2019r.), w tym do prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej w ustawie,

2) ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami.

12. Wydatki kwalifikowane związane z realizacją zadania:

1) koszty wynagrodzenia osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych, lub świadczących nieodpłatne porady obywatelskie nie mogą być niższe niż 80% środków przyznanych na prowadzenie 1 punktu, tj. 80% rocznego dofinansowania z kwoty 60.060,00 zł. 

2) koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 20% środków przyznanych na prowadzenie 1 punktu, tj. 20% rocznego dofinansowania z kwoty 60.060,00 zł i mogą być przeznaczone między innymi na:

a)       koszty obsługi administracyjno-biurowej,

b)       koszty obsługi księgowej,

c)       opłaty pocztowe,

d)       koszty promocji zadania,

e)       zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub innych wynikających ze specyfiki zadania.

3) koszty związane z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej – 3.960,00 zł rocznie.

 

 1. VII.             Sposób, termin i miejsce składania ofert

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji. Wzór oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/organizacje/ogloszenia_konkursy.html .

2. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny wydruk z Centralnej Informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) pełnomocnictwo (wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej) do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;

3) w przypadku składania oferty na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) dokumenty m.in. kopie umów, zaświadczenia, referencje, opinie potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w faktycznym wykonywaniu przez Organizację zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

b) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą o której mowa w art.11 ust.3 pkt 2 ustawy o n.p.p. (należy dołączyć wyłącznie umowy zawarte z osobami, które będą udzielały nieodpłatną pomoc prawna na terenie Powiatu Monieckiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.); w przypadku o którym mowa w art.11 ust.3 pkt 2 dodatkowo należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu  kryteriów wskazanym w przedmiotowym artykule,

c) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia),

d) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia),

e) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

f) oświadczenie, iż w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie miała miejsca sytuacją, w której Organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również sytuacją, w której starosta rozwiązał umowę (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia). Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy;

4) w przypadku składania oferty na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

a) dokumenty m.in. kopie umów, tj. zaświadczenia, referencje, opinie potwierdzające posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w faktycznym wykonywaniu przez Organizację zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletniego doświadczenia w faktycznym wykonywaniu przez Organizację zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

b) zawarte umowy z osobą, o której mowa w  art.11 ust.3a ustawy o n.p.p. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wskazanych w przedmiotowym artykule, w tym zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt 2 ustawy albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 11a ust. 1 z oceną pozytywną (należy dołączyć wyłącznie umowy zawarte z osobami, które będą świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Monieckiego w okresie od 01.01.2019 r. do  31.12.2019 r.);

c) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jej dokumentowaniem (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia);

d) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz przestrzegania zasad etyki w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia);

e) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

f) oświadczenie, iż w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie miała miejsca sytuacja, w której Organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również sytuacją, w której starosta rozwiązał umowę (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia). Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

3. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o którym mowa w art. 11 ust. 6b ustawy o n.p.p. (w brzmieniu od 01.01.2019 r.), mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

4. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2018 r., do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki (parter), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki. Decyduje data wpływu do Starostwa. Oferty przesłane faksem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

5.Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Monieckim w 2019r.” Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta, jego adres zwrotny i Nr telefonu do kontaktu. Formularz oferty w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach (www.monki.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/organizacje/ogloszenia_konkursy.html )

6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.

9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

10. W przypadku braku w aktualnym wydruku z Centralnej Informacji KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).

11.  W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta (złożona przez nieuprawniony podmiot, po terminie, niezgodna z ogłoszeniem konkursowym, na innym druku) zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

 1. VIII.           Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 2. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.).
 3. Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu przedłoży Zarządowi propozycję oferty najkorzystniejszej, wobec której zaproponuje się udzielenie dotacji.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Zarząd Powiatu w Mońkach w formie uchwały, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mońkach (www.monki.pl ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

(http://bip.st.monki.wrotapodlasia.pl/organizacje/ogloszenia_konkursy.html )

i w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach (ul. Słowackiego 5a) na tablicy ogłoszeń. Decyzja Zarządu jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.

 1. Skład Komisji Konkursowej  oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Mońkach.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 grudnia 2018r.
 3. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.
 4. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się:

1)      złożenie oferty przez uprawniony podmiot,

2)      złożenie oferty w terminie określonym w warunkach otwartego konkursu ofert,

3)      złożenie oferty na zadanie zgodne z zadaniami statutowymi Oferenta,

4)      złożenie oferty na właściwym formularzu,

5)      złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji,

6)      dołączenie do oferty wymaganych załączników,

7)      potwierdzenie za zgodność kopii dokumentów przez osoby uprawnione.

8. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą dopuszczone do oceny pod względem merytorycznym.

9. Kryteria oceny ofert pod względem merytorycznym:

1) określenie działań, które będą podejmowane w celu realizacji zadania,

2) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania,

3) zasoby kadrowe: doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie publiczne,

4) proponowane przez oferenta zadania z zakresu edukacji,

5) atrakcyjność, innowacyjność, oryginalność,

6) koszty realizacji zadania – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

7) udział środków własnych Oferenta,

8) zasoby rzeczowe,

9) profesjonalizm kadry obsługującej zadanie,

10) praca społeczna, świadczenia wolontariuszy,

11) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,

12) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną. 

10. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów pisarskich przewiduje się możliwość wezwania oferentów do składania wyjaśnień.

11. Karta oceny oferty stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

12. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mailem lub pisemnie.

13. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentom.

 

IX. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2017 i 2018 roku oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:

Zarząd Powiatu w Mońkach informuje, że w 2017 roku i w roku 2018 powierzono prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 60 725,88 zł w roku 2017 i 60 725,88 zł w roku 2018.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Barbara Maciorowska – tel. 85 7278805.

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zarząd Powiatu w Mońkach zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:

1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Powiatu Monieckiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Powiat Moniecki.;

2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;

3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Powiatu do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

Treść formularzy i załączników do pobrania TUTAJ.

Starosta Moniecki

Andrzej Franciszek Daniszewski

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00