kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu w Mońkach

Zawiadamiam, że XXXIV Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. /środa/ o godzinie 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mońkach ul. Słowackiego 5a /II piętro/.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXXIII.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Zapoznanie się z Raportem z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 7. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2018-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty przez mieszkańców powiatu monieckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji II Edycji projektu „Razem dla Edukacji” w ramach konkursu „Rodzina Polonijna” na lata 2018-2019 współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 14. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne.
 15. Wystąpienia zaproszonych gości.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00