kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXXIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXXIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

12 września 2018 r. odbyła się XXXIII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach Dariusz Jaworowski

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XXXII.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Starosty Monieckiego w związku ze sprawą dewastacji drzewostanu na nieruchomości położonej w obrębie Żodzie gm. Mońki.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1413B /Potoczyzna od drogi powiatowej Nr 1412B – Waśki – Sikory – Dudki – Guzy – do drogi powiatowej 1407B/ na odc. Kol. Waśki – Sikory o dł. 922,0” oraz współfinansowania projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
 11. Wystąpienia zaproszonych gości.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski     

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00