kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyła się XXXII Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach – Pan Dariusz Jaworowski.
 Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr XXXI.
3.    Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
8.    Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu  pod nazwą pt. ,,Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach”.
10.    Wystąpienia zaproszonych gości.
11.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
12.    Interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Zamknięcie obrad.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00