kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXXI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

XXXI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach

30 maja 2018 r. odbyła się XXXI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Mońkach. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach Dariusz Jaworowski.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXX.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o stanie sanitarnym Powiatu Monieckiego za 2017
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za 2017 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rzeczowo-finansowym z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, oznaczonej działką nr 189/6 o pow. 0,75 ha.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. ,,Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację tego projektu.
 12. Wystąpienia zaproszonych gości.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00