kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Informacja w sprawie powoływania urzędników wyborczych

Informacja w sprawie powoływania urzędników wyborczych

Informacja

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. Poz.130) informuje o trybie i warunkach powoływania urzędników wyborczych.

Warunki te określone są w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 roku.

 

Na obszarze właściwości Delegatury w Białymstoku tj. (miasto Białystok oraz obszary powiatów: białostocki, moniecki, bielski, hajnowski, siemiatycki) zostanie powołany Korpus Urzędników Wyborczych, dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w liczbie jak (w załączniku Nr 1) do niniejszej informacji.

 

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji)do Dyrektora Delegatury w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, pok. 303 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zgłoszenia muszą wpłynąć do siedziby Delegatury najpóźniej w dniu 14 marca 2018 roku w godzinach urzędowania Delegatury.

 1.      W zgłoszeniu podaje się:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
 • wykształcenie,
 • miejsce pracy,
 • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz
 • informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

 2.      Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. Powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

 3.      Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

 4.      Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

 5.      Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

 6.      Kandydat zgłoszony do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego w danej gminie może zostać powołany, za jego zgodą, do pełnienia tej funkcji w innej gminie.

wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej.

 

UWAGA!!!

 1. urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze, której ma miejsce zatrudnienia
 2. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu
 3. urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją
 4. urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DYREKTOR

Marek Rybnik

 

W związku z treścią art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00