kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: XXVII Sesja V kadencji Rady Powiatu...

XXVII Sesja V kadencji Rady Powiatu...

Sesja Rady Powiatu odbyła się wg nastepującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXVI.
 3. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z Pływalni Powiatowej w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach na lata 2017-2019.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Monieckim na lata 2015 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/131/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Goniądzu wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu im. Unii Europejskiej funkcjonującego w ramach Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach wchodzącej  w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  i   Zawodowych w Mońkach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  Szkoły  Policealnej  w  Mońkach wchodzącej w  skład  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  i  Zawodowych  w Mońkach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mońkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, oznaczonej działką nr 189/6 o pow. 0,75 ha.
 16. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Mońkach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.
 17. Wystąpienia zaproszonych gości.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Zamknięcie obrad.

 Fot. Rafał Supiński

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00