kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Zaproszenie

Zaproszenie

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.
Spotkanie odbędzie się 31.03.2017 (piątek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, sala 115 (I piętro).
W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych wyłącznie w sektorze produkcyjnym (typ projektu 1. wymieniony w SZOOP), w tym np.:
- rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów,
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów,
- inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.
Pomoc może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:
a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu,
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 60 000 000,00 PLN.
Więcej informacji na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-dzialania-13-wspieranie-inwestycji-w-przedsiebiorstwach.html

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00