kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wydziały

Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Monieckiego

Adres: Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki

tel. 85 727 88 08, faks 85 727 88 30, e-mail: promocjapowiatu@monki.pl

Kierownik Wydziału: Paweł Dąbrowski

Zastepca Kierownika: Rafał Supiński

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .


Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki należą w szczególności sprawy:
1) zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr kultury;
2) wydawania decyzji o zabezpieczeniu dóbr kultury w formie tymczasowego zajęcia;
3) opracowywania programów ochrony zabytków;
4) umieszczania w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków znaku, że zabytek podlega ochronie;
5) ustanawiania na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznego opiekuna zabytków;
6) sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną;
7) ustanawiania i przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury;
8) tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji instytucji kultury, nadawanie im statutu;
9) tworzenia samorządowej instytucji filmowej, nadawanie jej statutu;
10) powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury;
11) tworzenia, likwidacji, nadawania statutu muzeum powiatowym;
12) powoływania rady muzeum – powoływanie i odwoływanie ich członków;
13) przekazywania uprawnień Radzie Powierniczej muzeum oraz powoływania i odwoływania jej członków;
14) określenia zasad postępowania z muzealiami w razie likwidacji muzeum;
15) tworzenia, likwidacji bibliotek powiatowych, nadawania im statutu;
16) zapewnienia warunków działania i rozwoju biblioteki powiatowej oraz nadzór nad działalnością merytoryczną nad wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej;
17) nadzoru nad wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej powierzonych innym podmiotom;
18) opracowywania projektu budżetu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
19) ewidencji, weryfikacji i rozliczania dotacji o dofinansowanie zadań z zakresu kultury udzielonych z budżetu powiatu;
20) opracowania kalendarza imprez kulturalnych na terenie powiatu;
21) ewidencji, weryfikacji i prowadzenia spraw wniosków o dofinansowanie z budżetu powiatu;
22) prowadzenia spraw finansowych związanych z rozliczaniem dotacji udzielonych z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
23) współpracy ze stowarzyszeniami kulturalnymi i społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami mniejszości narodowych w zakresie realizacji projektów kulturalnych i koordynacja imprez na terenie powiatu;
24) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
25) wspierania klubów sportowych i organizacji o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
26) współpracy ze stowarzyszeniami i związkami sportowymi w zakresie koordynacji imprez sportowych na terenie powiatu;
27) realizacji zadań wynikających z funkcjonowania Rady Sportu;
28) organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych do jej rozwoju;
29) tworzenia, utrzymywania i udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej;
30) organizowania zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
31) opracowania kalendarza imprez sportowych na terenie powiatu;
32) ewidencji, weryfikacji i prowadzenia spraw wniosków o dofinansowanie z budżetu powiatu zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu;
33) udziału w targach turystycznych – w miarę możliwości finansowych, przygotowanie stanowisk promocyjnych powiatu;
34) współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami turystycznymi i agroturystycznymi;
35) opracowywania programów promocji i rozwoju turystyki dla terenu powiatu (trasy turystyczne, oznakowanie, mapy);
36) współpracy z samorządem wojewódzkim w zakresie działania Regionalnej Organizacji Turystycznej i samorządami gminnymi w zakresie działania lokalnych Organizacji Turystycznych oraz Polską Organizacją Turystyczną w zakresie informacji i promocji turystycznej.

- w zakresie promocji, rozwoju gospodarczego i aktywizacji rynku pracy, współpracy z zagranicą, programów pomocowych i integracji europejskiej:
1) planowanie i realizacja przedsięwzięć promocyjnych Powiatu;
2) tworzenie wizerunku Powiatu i jego organów na zewnątrz;
3) współredagowanie (wespół z gminami) powiatowego biuletynu informacyjnego;
4) organizowanie i prowadzenie promocji rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu, a w szczególności:
a) inicjowanie i koordynacja działalności wydawniczej i multimedialnej,
b) redagowanie i zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej Starostwa,
c) opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych i gospodarczych,
d) organizowanie udziału przedstawicieli władz Powiatu w różnego rodzaju seminariach, targach, wystawach, imprezach promocyjnych,
e) współpraca z gminami, samorządem wojewódzkim i administracją rządową oraz organizacjami pozarządowymi;
5) opracowywanie materiałów do wydawnictw promocyjnych (foldery, informatory, audycje radiowe i telewizyjne);
6) prowadzenie bazy danych statystycznych o Powiecie;
7) prowadzenie bazy danych o warunkach i możliwościach inwestycyjnych Powiatu i jej popularyzowanie;
8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów;
9) opracowywanie programów rozwoju Powiatu i współpraca w tym zakresie z gminami, jednostkami samorządowymi (Urząd Pracy), organizacjami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Powiatu;
10) monitorowanie wielkości zainteresowania inwestycyjnego w Powiecie;
11) tworzenie i bieżąca aktualizacja biznesowej informacji internetowej;
12) organizacja kontaktów zagranicznych, a w szczególności:
a) poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć, podejmowanych przez Powiat i powiatowe jednostki organizacyjne, jak:
- przygotowywanie wniosków grantowych,
- zarządzanie programami pomocowymi;
13) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi;
14) prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej w zakresie integracji europejskiej;
15) organizowanie działań mających na celu udział w programach pomocowych oraz współpracę w tworzeniu do nich projektów;
1) opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej realizowanych przez Starostwo i Zarząd Powiatu.
16) współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia;
17) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00