kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wydziały

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

tel./faks 85 727 88 00/ 85 727 88 30

1) Kierownik Wydziału - Barbara Jolanta Maciorowska     tel. 85 727 88 05

2) stanowiska pracy ds.:
- kadr, obsługi rady i zarządu powiatu, administracyjno-gospodarczych     tel. 85 727 88 05
- oświaty     tel. 85 727-88-06
- kultury fizycznej, ochrony zdrowia, nadzór nad stowarzyszeniami     tel. 85 727 88 19
- wojskowych i obrony cywilnej tel. 85 727 88 20

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .

Do zadań Wydziału:

 • w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa należą w szczególności sprawy:
 1. zapewnienia właściwej organizacji oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Starostwa;
 2. opracowywania statutu Powiatu i jego nowelizacji;
 3. opracowywania projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji;
 4. inicjowania działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 5. prowadzenia kancelarii i obsługa Sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 6. wdrażania i nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 7. prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty;
 8. prowadzenia zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom;
 9. opracowywania i uzgadniania projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;
 10. przekazywania materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
 11. zapewnienia obsługi Rady i Zarządu Powiatu;
 12. przynależności do Związku Powiatów Polskich;
 13. prowadzenia rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz dotyczących działalności Starostwa;
 14. prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
 15. prowadzenia dokumentacji związanej ze zgłoszeniem do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa Powiatowego oraz osób wykonujących pracę w Starostwie w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło;
 16. prowadzenia spraw socjalnych pracowników;
 17. koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 18. zabezpieczenia przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 19. zabezpieczenia mienia Starostwa;
 20. prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 21. załatwiania całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;
 22. prowadzenia archiwum zakładowego;

 • w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania nadzoru prawnego nad działalnością stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej oraz uczniowskich klubów sportowych mających siedzibę na terenie powiatu;
 2. wydawanie opinii na temat wniosków o rejestrację stowarzyszeń i klubów sportowych, zmian statutowych i podejmowanych uchwał przez władze stowarzyszeń na wniosek Sądu Rejonowego, Sądu Gospodarczego XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru;
 3. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych na terenie powiatu;
 4. prowadzenie spraw dotyczących rejestracji stowarzyszeń kultury fizycznej, nie prowadzących działalności gospodarczej;
 5. wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej oraz stowarzyszeń zwykłych na potrzeby zarządów oraz innych instytucji;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie przekazania zwłok lub urny z prochami z obcego państwa;
 7. organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium bądź zakładu medycyny sądowej;
 8. poświadczanie pisemnego oświadczenia woli osoby nie mogącej pisać, lecz mogącej czytać;
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem ostatniej woli spadkodawcy /testament/;
 10. kierowanie inwalidy wojennego do pracy, na jego wniosek;
 11. wydawanie pisemnej zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku pracy przez pracodawcę;
 12. organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętniania walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego;
 13. świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;
 14. przygotowywanie wniosków do Wojewody o przekazanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantowi pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 1-3 ustawy o repatriacji;
 15. opracowywanie decyzji dotyczącej pomocy finansowej dla repatriantów, o której mowa w art. 17 ust. 2 i 3 ustawy o repatriacji;
 16. prowadzenie biura rzeczy znalezionych;
 17. prowadzenie i obsługa Kancelarii Dokumentów Niejawnych;

 • w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym w szczególności:
  1. współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie administrowania rezerwami osobowymi,
  2. przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
  3. prowadzenie reklamacji żołnierzy rezerwy,
  4. zorganizowanie systemu doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  5. występowanie z wnioskiem do Burmistrza o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, polegających na wykonywaniu różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz przygotowania obrony Państwa;
 2. opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego powiatu w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 3. opracowanie powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego;
 4. opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru na okres zagrożenia bezpieczeństwa Państwa;
 5. wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej (z wyłączeniem zarządzania kryzysowego) z zakresu działania szefa obrony cywilnej powiatu, w tym opracowywanie i uaktualnianie Planu Obrony Cywilnej oraz planów: akcji kurierskiej, stałego dyżuru, regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas zewnętrznego zagrożenia oraz planu dotychczasowego miejsca pracy (DMP);
 6. wykonywanie zadań należących do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania;
 7. udział w organizowanych ćwiczeniach, szkoleniach i treningach w zakresie spraw wojskowych i obrony cywilnej;

 • w zakresie oświaty należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:
 1. zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego;
 2. zakładania i prowadzenia placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej, oraz placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego;
 3. zakładania i prowadzenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych;
 4. zakładania i prowadzenia ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych;
 5. zakładania i prowadzenia placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 6. fakultatywnego zakładania i prowadzenia szkół i placówek, których prowadzenie nie należy do zadań własnych, a także ich przekazywania, w drodze porozumienia, innym jednostkom samorządu terytorialnego;
 7. fakultatywnego zakładania i prowadzenia publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli, zakładania bibliotek pedagogicznych;
 8. zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w prowadzonych szkołachi placówkach;
 9. zwiększania wynagrodzenia nauczycieli w prowadzonych szkołach i placówkach ponad poziom określony w odrębnych przepisach;
 10. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
 11. określania regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu, w wyniku którego zostaje wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;
 12. udziału w komisjach konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkoły lub placówki;
 13. określania, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanej szkoły lub placówki;
 14. powołania rady oświatowej (fakultatywnie);
 15. ustalenia składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej;
 16. nadawania statutów nowo zakładanym szkołom i placówkom;
 17. likwidowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, prowadzonych szkół i placówek oraz wyrażania zgody na likwidację szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
 18. przejmowania dokumentacji likwidowanej szkoły publicznej;
 19. wskazania innej szkoły w przypadku likwidacji szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;
 20. przekształcania, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, prowadzonych szkół i placówek oraz wyrażania zgody na przekształcanie szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne;
 21. łączenia, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne, szkół różnych typów lub placówek w zespół;
 22. rozwiązywania zespołu szkół lub placówek oraz nadawania szkołom lub placówkom wchodzącym dotychczas w skład zespołu odrębnych statutów;
 23. tworzenia zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki prowadzone przez różne organy, po zawarciu porozumienia z tymi organami:
 24. dotowania niepublicznych szkół i placówek oraz ustalenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym;
 25. tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;
 26. sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych;
 27. powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki;
 28. powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w przypadku nie zgłoszenia się do konkursu żadnego kandydata albo nie wyłonienia kandydata w wyniku konkursu;
 29. przedłużania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej;
 30. wyrażania opinii odnośnie powierzania stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce i odwołania z nich;
 31. odwołania dyrektora szkoły lub placówki;
 32. wyrażania zgody na wprowadzenie nowych albo zmianę przez dyrektora szkoły profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych oraz zawodów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;
 33. prowadzenia spraw z zakresu ewidencji szkół i placówek niepublicznych odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek, do których prowadzenia obowiązany jest powiat;
 34. nadawania na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty;
 35. cofania w określonych ustawą przypadkach, uprawnień szkoły publicznej;
 36. określania tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania;
 37. wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 38. dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektorów szkół i placówek na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 39. wnioskowania o dokonanie oceny nauczyciela;
 40. wydawania opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły;
 41. przenoszenia nauczyciela do innej szkoły, bez jego zgody, w razie konieczności zapewniania szkole obsady na stanowisku z wymaganymi kwalifikacjami odpowiadającymi potrzebom programowym szkoły;
 42. nakładania na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w tej samej miejscowości i na tym samym lub – za jego zgodą na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć;
 43. stwierdzania wygaśnięcia stosunku pracy dyrektora szkoły lub placówki;
 44. zapewniania szkole podstawowych warunków do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 45. określania:
 1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w różnych okresach roku szkolnego,
 2. zasad udzielania i rozmiar zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze oraz przyznawanie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
 3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, w tym również dla nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli o różnym wymiarze godzin, pedagogów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość;
 1. udzielania zgody, w przypadkach określonych ustawą, na obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin;
 2. realizacji uprawnień dyrektora szkoły zatrudnionego na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców prawa do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła;
 3. podwyższenia dodatku ponad 10 % nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr;
 4. przydzielania w miarę możliwości nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi działki gruntu szkolnego do osobistego użytkowania przez nauczyciela;
 5. zawieszania w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 6. zwalniania w szczególnie uzasadnionych przypadkach w całości lub w części z obowiązku zwrotu przez nauczyciela kontraktowego zasiłku na zagospodarowanie;
 7. nadawania, w drodze decyzji administracyjnej, nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego;
 8. udzielania odmowy, w przypadku niespełnienia warunków, w drodze decyzji administracyjnej, nadawania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego;
 9. powoływania i przewodniczenia komisjom egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego;
 10. przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
 11. określania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminów:
 12. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
 13. szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
 14. kryteriów i tryby przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń socjalnych i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
 15. ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;
 16. zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego;
 17. powoływania przewodniczącego komisji do przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego;
 18. ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
 19. dotowania i ustalania szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego;
 20. zapewniania, na wniosek rodziców, odpowiedniej formy kształcenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 21. kierowania, za zgodą rodziców, dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły lub placówki odpowiedniej dla realizacji formy kształcenia wskazanej w orzeczeniu;
 22. kierowania nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego;
 23. powierzania zadań doradcy metodycznego;
 24. określania szczegółowego zakresu obszaru działania oraz warunki wykonywania zadań doradcy metodycznego;
 • w zakresie promocji i ochrony zdrowia należą w szczególności sprawy związane z:
 1. opracowywaniem, aktualizowaniem i kontrolą realizacji planu zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie powiatu;
 2. analizą aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspekcie ochrony zdrowia oraz współpracą ze środowiskami i ekspertami opiniotwórczymi;
 3. analizą stanu zdrowia ludności i informowanie opinii publicznej;
 4. prowadzeniem polityki prozdrowotnej;
 5. tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją powiatowych jednostek ZOZ;
 6. przygotowywaniem materiałów związanych z określaniem standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie opinii w sprawie dokonania zakupu sprzętu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej;
 7. organizacją konkursów na stanowiska kierowników ZOZ, oraz ich zastępców;
 8. tworzeniem rady społecznej przy ZOZ;
 9. decydowaniem o pozbawieniu składników przydzielonych lub nabytego mienia w przypadku podziału lub przekształcenia SP ZOZ oraz przeznaczenia mienia w przypadku likwidacji zakładu;
 10. przygotowaniem projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej SP Zakładu lub likwidacji wraz z przejmowaniem jego zobowiązań i należności;
 11. zawieraniem umów z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania;
 12. nakładaniem na ZOZ obowiązku wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzebę opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;
 13. umieszczaniem chorego na gruźlicę w szpitalu, sanatorium przeciw-gruźliczym lub innym zakładzie, jeżeli chory stanowi niebezpieczeństwo zarażenia gruźlicą swego otoczenia;
 14. umieszczaniem dzieci, młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą;
 15. nakładaniem obowiązków przymusowego leczenia dzieci i młodzieży chorych na gruźlicę w zamkniętych zakładach;
 16. pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji przy zwalczaniu chorób zakaźnych;
 17. przygotowaniem projektów decyzji Starosty o powołaniu osoby wykonującej zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 18. współdziałanie z Miejską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00