kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wydziały

Wydział Komunikacji

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OPŁATY KARTĄ PŁATNICZĄ
ZA DOKUMENTY KOMUNIKACYJNE OD DNIA 08.10.2015 R.
Przy użyciu Systemu Płatności PIK dolicza się opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł


SPRAWDŹ, CZY TWÓJ DOKUMENT JEST GOTOWY DO ODBIORU
Sprawdzanie statusu prawa jazdy:https://info-car.pl (w zakładce: Prawo jazdy →Status prawa jazdy)

Sprawdzanie statusu dowodu rejestracyjnego:
https://info-car.pl (w zakładce: Dowód rejestracyjny → Status dowodu rejestracyjnego)

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
faks 85 7278817-18, 85 727-88-30

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .

1) Kierownik Wydziału: Hanna Purta     tel. 85 727-88-18

2) stanowiska pracy ds.:
- rejestracji i ewidencji pojazdów     tel. 85 727-88-17
- wydawania kart parkingowych
- wydawania, cofania i ewidencji praw jazdy     tel. 85 727-88-18
- kontroli i nadzoru nad Instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców
- kontroli i nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów
- transportu drogowego

Zadania Wydziału Komunikacji:

1) wyznaczanie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.
2) rejestracja pojazdów;
3) wydawanie (zalegalizowanych) tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu itp.;
4) przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu oraz przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu i dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu;
5) wyrejestrowywanie pojazdu w przypadkach:
a) przekazania w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,
b) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie (pod odpowiedzialnością karaną za fałszywe zeznania),
c) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
d) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
6) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
a) zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako “SAM”,
b) w którym dokonano wymiany silnika na silnik bez numeracji fabrycznej,
c) odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
d) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Pastwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu i lub sfałszowaniu,
e) w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
f) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas naprawy;
7) dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych;
8) potwierdzanie danych;
9) zawiadomienia o zarejestrowaniu pojazdu;
10) kierowanie pojazdów - na dodatkowe badanie techniczne – w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd przewożący materiały niebezpieczne, a także w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym z wyjątkiem wymiany zespołów posiadających cechy identyfikacyjne numer VIN albo numer nadwozia, podwozia, ramy oraz z wyjątkiem takich pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu oraz z wyłączeniem pojazdów, w których dokonano montażu instalacji do zasilania gazem;
11) prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów;
12) wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;
13) przekazywanie odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych niezbędnych do rejestracji;
14) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie lub przekazywanie danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych, a także wyrejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych posiadaczach;
15) przekazywanie zgromadzonych danych Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Pojazdów;
16) przyjmowanie od Stacji Kontroli Pojazdów i przekazywanie do Wojewódzkiej Ewidencji Pojazdów, danych o przeprowadzonych przez SKP badaniach technicznych pojazdów i o terminie następnych badań technicznych oraz o zatrzymanych dowodach rejestracyjnych;
17) zamawianie od producenta – wskazanego przez Ministra właściwego do spraw transportu – blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych oraz kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami typu prawa jazdy i świadectw kwalifikacji, na zasadach, określonych przepisami o zamówieniach publicznych;
18) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami typu: prawo jazdy, międzynarodowe prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, pozwolenie do kierowania tramwajem;
19) przygotowywanie materiałów do wyrażenia przez Radę opinii dotyczących likwidacji linii kolejowych;
20) przyjmowanie zawiadomień o utracie, zniszczeniu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawach jazdy, świadectwach kwalifikacji oraz międzynarodowych prawach jazdy;
21) wydawanie wtórników praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń do kierowania tramwajem;
22) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami;
23) kierowanie na badanie lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia oraz kierowanie osób niepełnosprawnych, posiadających prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowanych decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności;
24) kierowanie na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem kierowcy, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1, kierujący był sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny, a także osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
25) prowadzenie ewidencji zatrzymanych praw jazdy i pozwoleń;
26) wydawanie decyzji o zatrzymaniu oraz cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;
27) wydawanie decyzji o przywróceniu kierowcom uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi;
28) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, przekazywanie danych o osobach posiadających lub którym cofnięto (zatrzymano) uprawnienia do kierowania pojazdami;
29) przekazywanie zgromadzonych danych do Centralnej Ewidencji Kierowców;
30) wydawanie zezwoleń Stacjom Kontroli Pojazdów na przeprowadzenie badań technicznych;
31) kontrola oraz nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi przepisami – Prawo o ruchu drogowym;
32) skreślenie z rejestru przedsiębiorców i cofanie zaświadczeń Stacjom Kontroli Pojazdów w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo o ruchu drogowym;
33) wydawanie oraz cofanie uprawnień imiennych diagnostom do wykonywania badań technicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;
34) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie przepisów porządkowych powiatowego transportu zbiorowego, a także ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego;
35) wpisywanie i skreślanie z rejestru przedsiębiorców zaświadczeń na prowadzenie szkolenia kierowców;
36) kontrola i nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców, poprzez kontrolowanie dokumentacji działalności ośrodka szkolenia;
37) kierowanie instruktorów na egzamin;
38) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawanie legitymacji instruktorom (wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów);
39)koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w transporcie zbiorowym;
40) wydawanie zezwoleń, licencji, promesy, zaświadczeń związanych z transportem drogowym – przedsiębiorcom;Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00