kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wydziały

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Adres: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki

faks. 85 727-88-30

http://geodezja.monki.pl

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530 .

1) Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kieruje Wicestarosta Moniecki Pani Joanna Kitlas, przy pomocy Zastępcy Kierownika Wydziału: Pana Pawła Żaka.

2) stanowiska pracy ds.:
- obsługi geodezyjnej i kartograficznej     tel. 85 727-88-16
- ewidencji gruntów i budynków     tel. 85 727-88-14, 727-88-15
- gospodarki nieruchomościami, obsługi zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej     tel. 85 727-88-13
- mapy numeryczne     tel. 85 727-88-10


Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz realizacji zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzenia działalności decyzyjnej, wydawania zaświadczeń i potwierdzania informacji z zasobu;
2) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
3) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
4) uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu;
5) zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, w tym zatwierdzanie projektów osnów;
6) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;
7) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
8) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
9) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowo-odszkodowawczego oraz zwrotu nieruchomości wywłaszczonej;
10) prowadzenie postępowania odszkodowawczego za grunty zajęte pod drogi publiczne;
11) wydawanie zezwoleń na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu);
12) wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ustalanie odszkodowań za szkody powstałe na skutek zdarzeń, o których mowa wyżej;
13) zaliczanie w drodze decyzji administracyjnej (na wniosek osoby uprawnionej) wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości;
14) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne według przepisów szczególnych ustawy o gospodarce nieruchomościami (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, jego znoszenie i przekształcanie w prawo własności, zarząd, trwały zarząd, dzierżawa, najem);
15) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe, stanowiących własność Skarbu państwa zarządzanych przez Lasy państwowe;
16) gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, użytkowanie zarząd, trwały zarząd, dzierżawa, najem);
17) nieodpłatne przekazywanie gruntów Skarbu Państwa (przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe) w użytkowanie wieczyste i użytkowanie Polskiemu Zarządowi Działkowców;
18) realizacja zadań wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
a) przekazywanie w zarząd na wniosek organu wojskowego, gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
b) przejmowanie nieruchomości, będących w zarządzie organów wojskowych po zgłoszeniu ich zbędności;
19) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
20) orzekanie o nieodpłatnym nabyciu własności gruntów pod budynkami i działek dożywotniego użytkowania, przekazanych uprzednio na własność państwa – za świadczenia emerytalne;
21) wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu;
22) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego w sprawach związanych z gospodarką gruntami;
23) wydawanie decyzji o przekazaniu Lasom Państwowym gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa;
24) wydawanie (na wniosek) zaświadczeń do Sądu informujących o spłacie kredytów z tytułu ratalnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa w trybie nieobowiązujących obecnie przepisów;
25) regulacja stanu prawnego nieruchomości rolnych;
26) prowadzenie postępowania dotyczącego scaleń i wymiany gruntów;
27) sporządzanie kwartalnych zestawień zasobów mieszkaniowych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania;
28) regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;
29) regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu;
30) kontrola i przyjęcie do zasobu opracowań geodezyjnych sporządzanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
31) kontrola i odbiór prac geodezyjnych zleconych przez Starostę;
32) kontrola działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w zakresie zleconym przez Starostę;
33) opracowanie warunków technicznych i opisu istotnych warunków zamówienia oraz uczestnictwo w pracach Komisji przetargowej działającej w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
34) wydawanie (na wniosek) zaświadczeń do Sądu Rejonowego IX Wydział Ksiąg Wieczystych o stwierdzeniu własności Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości przejętych na podstawie przepisów dekretu PKWN z 6.IX.1944 r. o wprowadzeniu reformy rolnej;
35) wydawanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu Parkom Narodowym na nieruchomościach Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku (podstawa prawna: ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne);
36) wyrażeniem opinii dotyczącej zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku powiatu albo wyrażenie zgody na wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji (w tym majątku SP ZOZ);
37) składanie wniosków na środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
38) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

- w zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
1) współpraca na rzecz integracji z Unią Europejską z instytucjami i podmiotami gospodarczymi współuczestniczącymi w rozwoju rolnictwa, a szczególnie z Izbą Rolniczą i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;
2) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii na zasadach określonych w ustawie;
3) wydawanie i cofanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym;
4) występowanie z wnioskami o ukaranie karą grzywny osób, które wykorzystują reproduktorów bez decyzji o dopuszczeniu do użytkowania w punkcie kopulacyjnym;
5) przeprowadzenie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;
6) wydawanie decyzji na wyłączanie z produkcji użytków rolnych;
7) zapobieganie degradacji gruntów;
8) nakładanie w drodze decyzji obowiązku zalesienia, zadrzewienia bądź zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych;
9) kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
10) zapewnienie prowadzenia co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych;
11) nakładanie w drodze decyzji obowiązku rekultywacji gruntów na osoby powodujące utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów;
12) rekultywacja na cele rolnicze gruntów położonych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Rekultywacja gruntów leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa;
13) rekultywacja na cele nierolnicze i nieleśne gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi, przy wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu państwa lub środków osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrekultywowanych gruntach;
14) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym w art. 33 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
15) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
16) wydawanie decyzji w sprawie przyznania z budżetu państwa środków na zalesienie gruntów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
17) wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków zawartych w uproszczonych planach urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
18) wnioskowanie o przekazanie przez Lasy Państwowe na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej;
19) opracowywanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa i inwentaryzacji stanu lasów oraz zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu;
20) wydawanie decyzji w sprawie przekazywania w zarząd Lasów Państwowych gruntów własności Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania lasów do zalesienia;
21) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha na podstawie inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
22) ustalanie zadań w trybie decyzji na wykonanie zabiegów ppoż., zwalczania organizmów szkodliwych oraz ochrony gleby i wód leśnych w lasach prywatnych – w przypadku nie wykonywania tych obowiązków przez właścicieli lasów;
23) zarządzenie wykonania na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych występowaniem szkodliwych organizmów;
24) wydawanie, na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych przez emisje przemysłowe lub klęski żywiołowe i pożary;
25) uznawanie lasu za ochronny;
26) wydawanie decyzji w zakresie zmiany lasu na użytek rolny;
27) nadzór nad wykonywaniem przez właścicieli lasów zadań wskazanych w uproszczonych planach urządzania lasów, inwentaryzacji stanu lasów oraz wynikających z decyzji nakazujących wykonanie danego zabiegu z zakresu gospodarki leśnej;
28) wydawanie decyzji na pozyskanie drewna, w przypadkach losowych, niezgodne z planem urządzenia lasu, inwentaryzacją stanu lasu lub decyzją nakazującą wykonanie danego zabiegu z zakresu gospodarki leśnej;
29) wydawanie decyzji w zakresie ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe - w okresie 5 lat;
30) opiniowanie rocznych planów zalesień gruntów rolnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, finansowanych z funduszu leśnego Lasów Państwowych;
31) ustalanie zadań dla właścicieli lasów, które nie mają opracowanych lub mają opracowane ale nieaktualne plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasu;
32) cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
33) kontrola powierzonego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;
34) sporządzanie sprawozdań dotyczących lasów położonych na terenie powiatu dla Głównego Urzędu Statystycznego;
35) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę;
36) wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny łownej;
37) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
38) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00