kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna :: Wydziały

Wydział Dróg

Adres: ul. Mickiewicza 52, 19-100 Mońki
tel./faks: 85 727 88 33


Wycinka drzew- 85 727 88 33
Kierownik Wydziału Dróg- 85 727 88 31
Uzgonienia na zajęcie pasa drogowego- 85 727 88 34
Zastępca kierownika- 85 727 88 32
Magazynier- 85 727 88 36
Letnie oraz zimowe utrzymanie dróg- 85 727 88 35


Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek - w godz. 700 - 15 00

Kierownik Wydziału Dróg: Jarosław Marek Filipkowski

p.o. Zastępcy Kierownika: Bolesław Wysocki

Do zadań Wydziału Dróg należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 1. opracowywania projektów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 3. pełnienia funkcji inwestora;
 4. utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. koordynacji robót w pasie drogowym;
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobierania opłat i kar pieniężnych;
 9. prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom;
 10. sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 11. przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 12. wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 15. wprowadzania ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. zatwierdzania organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu;
 17. dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 18. utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów;
 19. nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 20. nabywania nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00