kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

Scalenia Gruntów gm. Mońki

PROW Logo

Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki

 

Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory.

 

Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

 

Przewidywane wyniki operacji:

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1196,81 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1056,25 ha
pow. gruntów leśnych: 103,29 ha

 

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory

Beneficjent: Powiat Moniecki

Przyznana pomoc: 8 889 895,53 zł

Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

AKTUALNOŚCI


Protokół z Zebrania z dnia 21 kwietnia 2017r. które odbyło się w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.
Podczas zebrania:
1) poinformowano uczestników scalenia o sposobie przeprowadzenia scalenia,
2) odczytano Postanowienie Starosty Monieckiego nr GG.6622.5.3.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu ‘Przytulanka i inne’,
3) wyjaśniono zebranym cel, znaczenie wyboru i zakresu działania rady uczestników scalenia wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów.

Protokół z zebrania


Postanowienie Starosty Monieckiego z dnia 18.04.2017r. o wszczęciu
postępowania scaleniowego obiektu ‘Przytulanka i inne’.

Postanowienie z dn. 18.04.2017r.


Starosta Moniecki Zawiadamia o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia obiektu “Przytulanka i inne”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.

Podczas zebrania odczytane będzie Postanowienie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania scaleniowego, wybrana zostanie Rada Uczestników Scalenia oraz omówione będą wolne wnioski.
Z Uwagi na ważny  charakter sprawy obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Wybór oferty

W dniu 10 marca 2017 roku wyłoniono inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych na obiekcie Przytulanka i inne gm. Mońki.

Protokół z postępowania


Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku   – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i prac scaleniowych” do realizacji operacji scalenie gruntów obiektu „Przytulanka i inne” gmina Mońki. Scalenie gruntów obejmuje obręby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki i jedną działkę w obrębie Sikory gmina Mońki o powierzchni ogólnej 1196,8162 ha.

Zapytanie ofertowe

Formularz do pobrania


Dnia 17.01.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:

1)Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek

dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania nr1 etapu prac przygotowawczych wymienionych w Harmonogramie będącym Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku podpisanym pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył wykazu uczestników scalenia gruntów, wykazu rozbieżności pomiędzy stanem wykazanym w Księgach Wieczystych a ewidencją gruntów i budynków, analizę i ocenę materiałów archiwalnych do wyznaczenia osnowy pomiarowej oraz protokoły z badania Ksiąg Wieczystych.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

Zbiorczy wykaz uczestników scalenia

Protokół odbioru prac geodezyjnych - przytulanka etapI

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 085 727 88 00