kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Resource id #4

Scalenia Gruntów gm. Mońki

PROW Logo

Tytuł operacji: Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki

 

Celem operacji: poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory.

 

Cel szczegółowy operacji: Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowanie na rynek a także zróżnicowanie produkcji rolnej (2A).

 

Przewidywane wyniki operacji:

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 1196,81 ha
 w tym pow. gruntów rolnych : 1056,25 ha
pow. gruntów leśnych: 103,29 ha

 

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach: Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory

Beneficjent: Powiat Moniecki

Przyznana pomoc: 8 889 895,53 zł

Operacja pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Inwestycje w środki trwałe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

AKTUALNOŚCI


Dnia 24.07.2017r dokonano odbioru prac geodezyjnych.

PROTOKÓŁ ODBIORU 24.07.2017r.


Obwieszczenia w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sprawa GG.6622.5.6.2017 2016.06.20.
Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obiekcie „Przytulanka i inne”.  Obwieszczenie zawiera informację o:
1. Podstawie prawnej przeprowadzenia klasyfikacji,
2. Obszarze objętym klasyfikacją,
3. Miejscu i terminie rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych w terenie,
4. Harmonogramie przeprowadzenia klasyfikacji,
5. Imię i nazwisko klasyfikatora.
Dodatkowo zawiera też informację o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu  projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń w okresie ich wyłożenia.

Obwieszczenie do pobrania


 Postanowienia , nr sprawy: GG.6622.5.4.2017 2017.06.02
Postanowienie  Starosty Monieckiego o powołaniu komisji do pełnienie funkcji doradczej podczas szacowania porównawczego gruntów oraz opracowania projektu scalenia gruntów obiektu „Przytulanka i inne”.
Postanowienie do pobrania


 W Zebraniach organizowanych przez Starostę w związku z realizacją prac scaleniowych mogą brać udział Uczestnicy Scalenia, lub też upoważnione przez nich osoby.

Uczestnikami Scalenia są wszyscy właściciele i współwłaściciele działek objętych postępowaniem scaleniowym. Mogą oni upoważniać inne osoby do reprezentowania ich podczas Zebrań i innych prac scaleniowych, np.:
- małżonkowie są wspólnie właścicielami działki, lecz jeden ze współmałżonków nie ma czasu aby uczestniczyć na zebraniu w wyznaczonym terminie. Upoważnia więc drugiego współmałżonka do reprezentowania go podczas Zebrania.
- rodzice przekazali gospodarstwo synowi i teraz to on jest wymieniony jako właściciel w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę. Syn jednak wiedząc o tym, że nie będzie mógł uczestniczyć w Zebraniu upoważnia więc ojca do reprezentowania go na Zebraniu.
Upoważnienie należy przekazywać przedstawicielowi Starostwa na początku Zebrania, podczas wpisywania się na listę obecności.

Na każdym zebraniu należy przedstawiać oddzielne upoważnienie.

Na upoważnieniu trzeba określić konkretnie kogo, do czego i podczas którego zebrania (data) się upoważnia do reprezentowania swoich interesów.

Osoba upoważniona musi podczas Zebrania posiadać ze sobą dowód osobisty, aby możliwe było jej jednoznaczne zidentyfikowanie i porównanie tożsamości z danymi z upoważnienia!

Sugeruje się, aby upoważnienie posiadać w dwu egzemplarzach, z czego jedno przekaże się podczas Zebrania przedstawicielowi Starostwa i pozostanie ono w aktach sprawy scaleniowej, drugi zaś, poświadczony przez pracownika Starostwa, zwrócony zostanie upoważnianej osobie. Dzięki temu zachowają Państwo potwierdzenie tego, że zostali upoważnieni.
Upoważnienie nie jest obowiązkowe, jednak wskazane, jeśli właściciel/współwłaścicieli nie będzie mógł wziąć udziału w Zebraniu. Staroście, jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe zależy jak największej Państwa frekwencji i czynnym udziale w pracach scaleniowych.

UPOWAŻNIENIE do pobrania


Protokół z Zebrania z dnia 21 kwietnia 2017r. które odbyło się w świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.
Podczas zebrania:
1) poinformowano uczestników scalenia o sposobie przeprowadzenia scalenia,
2) odczytano Postanowienie Starosty Monieckiego nr GG.6622.5.3.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu ‘Przytulanka i inne’,
3) wyjaśniono zebranym cel, znaczenie wyboru i zakresu działania rady uczestników scalenia wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scaleniu i wymianie gruntów.

Protokół z zebrania


Postanowienie Starosty Monieckiego z dnia 18.04.2017r. o wszczęciu
postępowania scaleniowego obiektu ‘Przytulanka i inne’.

Postanowienie z dn. 18.04.2017r.


Starosta Moniecki Zawiadamia o zwołaniu zebrania ogólnego uczestników scalenia obiektu “Przytulanka i inne”, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 1000 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Przytulanka.

Podczas zebrania odczytane będzie Postanowienie Starosty Monieckiego o wszczęciu postępowania scaleniowego, wybrana zostanie Rada Uczestników Scalenia oraz omówione będą wolne wnioski.
Z Uwagi na ważny  charakter sprawy obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Wybór oferty

W dniu 10 marca 2017 roku wyłoniono inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych na obiekcie Przytulanka i inne gm. Mońki.

Protokół z postępowania


Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku   – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i prac scaleniowych” do realizacji operacji scalenie gruntów obiektu „Przytulanka i inne” gmina Mońki. Scalenie gruntów obejmuje obręby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki i jedną działkę w obrębie Sikory gmina Mońki o powierzchni ogólnej 1196,8162 ha.

Zapytanie ofertowe

Formularz do pobrania


Dnia 17.01.2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego nr 2/2017
z dnia 11 stycznia 2017 roku w składzie:

1)Paweł Żak – przewodniczący
2) Jerzy Rutkowski – członek
3) Marian Leszczyński – członek

dokonała odbioru prac będących realizacją Zadania nr1 etapu prac przygotowawczych wymienionych w Harmonogramie będącym Załącznikiem nr 2 do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku podpisanym pomiędzy Starostą Monieckim a Wojewódzkim Biurem Geodezji i dotyczącym m.in. realizacji w/w prac.

Odbiór dotyczył wykazu uczestników scalenia gruntów, wykazu rozbieżności pomiędzy stanem wykazanym w Księgach Wieczystych a ewidencją gruntów i budynków, analizę i ocenę materiałów archiwalnych do wyznaczenia osnowy pomiarowej oraz protokoły z badania Ksiąg Wieczystych.
Odbioru dokonano bez zastrzeżeń.

Zbiorczy wykaz uczestników scalenia

Protokół odbioru prac geodezyjnych - przytulanka etapI

 

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 085 727 88 00