kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 22.09. 2020 r.
ASI.272.8.2020


INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Część 3: Dostawa wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej
Zamawiający informuje, że ww. Część 3 postępowania zostaje unieważniona na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp "Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

W przedmiotowym postępowaniu na Część 3: Dostawa wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej złożono jedną ofertę FESTO sp. z o. o. 05-090 Raszyn, ul. Mszczonowska 7 z ceną ofertową 457 509,57 zł brutto i terminem gwarancji i rękojmi 24 miesiące.
Na realizację Części 3 zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 421 532,07 zł brutto. W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 "Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty", dlatego postanowiono jak wyżej.

STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 14:21 dnia 22.9.2020r.
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00