kontrast: A A A

czcionka: A- A A+

tel. 85 727 88 00 e-mail: starostwo@monki.pl

biuletyn informacji publicznej

Jesteś tutaj: Strona Główna


Mońki, dnia 19.08. 2020 r.
Zarząd Powiatu w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a
ASI.272.8.2020


INFORMACIA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSO i Z w Mońkach Etap II
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie w zakresie
Części 1: Dostawa wyposażenia do pracowni języka obcego zawodowego,
Części 6: Dostawa wyposażenia do pracowni sterowania ruchem kolejowym,
Części 7: Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży i sterowania ruchem kolejowym,
Części 8: Dostawa toromierza,
Części11:Dostawa programów do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej,
Części 12: Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników,
Części 14: Dostawa wyposażenia do pracowni kursów i szkoleń,
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE
Faktyczne:
1) Na Część 1: Dostawa wyposażenia do pracowni języka obcego zawodowego złożono jedną ofertę Nr 3 MENTOR sp. z o. o. sp. k. ul. Modra 26, 71-220 Szczecin z ceną ofertową 126 726,90 zł brutto i terminem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z ustawą i treścią SIWZ z uwagi na to, że nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto została wytworzona w postaci papierowej i złożona w postaci skanu opatrzonego profilem zaufanym innej osoby niż oryginał.
2) Na Część 6: Dostawa wyposażenia do pracowni sterowania ruchem kolejowym złożono jedną ofertę Nr 7 SimKol sp. z o. o. ul. Modelarska 18, 40-142 Katowice z ceną ofertową 182 040,00 zł brutto i terminem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, gdyż jest niezgodna z ustawą i treścią SIWZ z uwagi na to, że nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto została złożona w formacie niedopuszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3) Na Część 7: Dostawa wyposażenia do pracowni sprzedaży, Część 8: Dostawa toromierza,
Część 11: Dostawa programów do pracowni informatycznej obsługi hotelarskiej i gastronomicznej, Część 12: Dostawa systemu bezprzewodowej komunikacji dla przewodników, Część 14: Dostawa wyposażenia do pracowni kursów i szkoleń nie złożono ofert.
Prawne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski

Autor: Seweryna Jankowska

Opublikowane o godzinie 15:18 dnia 19.8.2020r.
Od 2021 roku ogłoszenia dostępne są na platformie e-zamawiający

Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
tel. 85 727 88 00